06-08-09

Hiroshima 6 augustus 1945, nu 64 jaar later....

Toegegeven het is langer geleden dan Woodstock en 64 jaar is geen rond getal maar het was en zal lichtjaren belangrijker blijven dan welke gebeurtenis ook uit de afgelopen eeuw want het is een mijlpaal: de A-bom maakt de mens verantwoordelijk voor wat er met de aarde verder zal gebeuren. De mens heeft op dit ogenblik de 'capaciteit' de aarde verscheidene malen geheel te verschroeien, er even een 'zon' van te maken, met catastrofale gevolgen voor onze soort, zeg maar voor alle leven op aarde. Dat dwingt ons in een houding van verantwoordelijkheid.

Een krankzinnige uitvinding, die A-bom, die best terug opgeborgen werd, zo dat mogelijk zou zijn... Einstein zag op het eind van z'n leven het catastrofale van die helse uitvinding in en deed er alles aan om dit wapen in handen te geven van een wereldinstantie, en de verspreiding ervan te vermijden...

 

Worden wij wel intelligent? Evolueert de mens psychisch wel?

Nu 64 jaar later hebben vele landen atoomwapens, sommigen zeggen het niet luidop (Israël bvb) maar hebben ze wel (150 kernkoppen!...) Geen wonder dat buurlanden dan waarmee ze op gespannen voet leven zich dan ook nucleair willen ontwikkelen, voorlopig nog voor vredesdoeleinden. Als het Israël ernstig is, vernietigen ze best het eigen kernarsenaal en doen ze pogingen om het Midden-Oosten kernwapenvrij te maken.

Iran is trouwens voorstander van een kernvrij Midden-Oosten. Einstein zou ongetwijfeld dat ook hebben voorgestaan,

 

 

De vraag die Einstein Freud stelde rond de destructieve kracht in de mens is veruit het belangrijkste wat je in deze blog kan lezen. Ik verwijs hier nogmaals naar de drie betreffende logjes:

Einstein vraagt Freud: Gibt es einen Weg, die Menschen vom Verhängnis des Krieges zu befreien?

Is er een weg om de mens van zijn hang naar oorlog te bevrijden?

En Kan de mens zijn conditioneringen overstijgen? Kan hij weerstand bieden aan haatcampagnes en massapsychose?

Hier Freud's antwoord op Einstein's vraag.

 

 

Veel over Hiroshima en de A-Bom vind je in een aantal BB-logjes rond Hiroshima

 

Aanrader kijk hier naar Atomic Cafe

 

08:15 Gepost door doeterniettoe in Levensbeschouwing | Permalink | Commentaren (0) | Tags: hiroshima, atoombom |  Facebook |

07-08-08

Even ernstig praten voor de spelen beginnen …

Even ernstig, gewoon feiten, de Verenigde Staten bij monde van de president werpt zich op als de woordvoerder voor de mensenrechten en de persoonlijke vrijheid maar in de praktijk is zijn  handelswijze absoluut niet vredesgericht.   In de VN schaarden zich achter de resoluties voor een kernwapenvrije wereld   een grote groep  van  170 landen, 3 niet: de VS, Indië en N. Korea..... drie landen die aan een kernprogramma beginnen of eraan verder werken. Indië wordt een kernmogendheid met steun van de VS…  Iran mag dat dan weer niet worden van de VS, en beweert dat ook niet te wensen. Iran heeft de resolutie voor een kernwapenvrije wereld onderschreven en onderschreef eveneens een nucleair wapenvrij Midden Oosten.

Het grote struikelblok is, sorry maar het is zo, Israël dat kernwapens heeft (al geven ze dat nooit officiëel toe). Hoe kan je verlangen dat Iran geen kernwapens mag bouwen (wat ze nog altijd niet doen) als de kernwapens van Israël door de VS nooit in vraag worden gesteld? Israël mag die hele regio bedreigen en krijgt een atomaire paraplu van uncle Sam erbovenop. Waarom mag het ene land wel wat het andere niet mag? Meer nog, Iran wordt door de VS het recht ontzegd uranium te verrijken. Gaat Iran door met haar nucleair programma, dat dus geen aanmaak van een nuclaire bom inhoudt, dan dreigt de VS met een aanval. Met welk recht doen ze dat? Dit hele tweeslachtige gedoe van de VS, tweeslachtig omdat Israël mag wat Iran niet mag, verziekt de politiek, versterkt extremisme, is de schitterende kweekbodem voor terroristen. Bovendien stelt de VS  het eigen  bezit van kernwapens nooit in vraag, de kernwapens van de VS zijn een garantie voor de democratie …. Kan je dat wel nog stellen  in een tijd waarin steeds minder democratisch geregeerd wordt?  De Amerikanen werden de afgelopen 8 jaar geregeerd door een president wiens politiek steunde op leugens….(of zachter gezegd: een president die zich door leugens laat leiden) .

 

Het sprookje van de VS als de goede vader die elders de zaakjes eerlijk regelt gelooft alleen nog degene die zich dagelijks verblindt aan nietszeggend televisiewater en de officiële statements van de president voor waarheid wil slikken, dat in weerwil van de talrijke feiten die het tegendeel bewijzen.

De wapenindustrie in de VS heeft een machtige lobby binnen het Witte Huis  en wil dat zo houden. De versie die in de VS nog altijd wordt opgehouden dat dankzij de Hiroshimabom  de VS kon zorgen voor een einde aan wereldoorlog II,  ook die versie is een leugen of zeg mythe: zie  Mythes slopen: Het droppen van de atoombom op Hiroshima beëindigde Wereldoorlog II niet

De burgemeester van Hiroshima deed op zes augustus 2008 nogmaals een oproep ‘ hiroshima 1945-2008 and beyond  voor een nucleair wapenvrije wereld.  Hij wees met de vinger naar de drie landen die tegen Japan’s resolutie hadden gestemd.

 

Resolutie van Japan in de VN voor de afschaffing van alle kernwapens: http://www.mofa.go.jp/announce/announce/2007/10/1175800_836.html

 

Redevoering van de burgemeester van Hiroshima:

http://www.opendemocracy.net/article/hiroshima-1945-2008-and-beyond

 

Zie ook : http://blogbedenkingen.skynetblogs.be/post/2537322/hiroshima-6-augustus-1945-en-nog-altijd

Gesprek met Paul Tibbets de man die de bom op Hiroshima dropte.

 

 

 

21:35 Gepost door doeterniettoe in Conflicten | Permalink | Commentaren (0) | Tags: atoombom, hiroshima, vs, vn |  Facebook |

24-03-08

Mythes slopen…: Het droppen van de atoombom op Hiroshima beëindigde niet Wereldoorlog II….


 

Mythen zijn vaak verzinsels met een bepaald doel : ze helpen een gemeenschap zich te vormen en klaar te komen met haar obsessies en frustraties. Mythes staan dan ook bol van  gedroomde eigenschappen. Het eigen volk, de eigen stam bulkt van moed, zelfbeheersing, opofferingsgeest voor de eigen groep, strijdlust e.d.m. Al het positieve dicht men de eigen groep toe, de anderen (de buitengroep) krijgt de resterende moreel mindere eigenschappen toegedicht.

 

Mythes verdwenen niet met de oertijd ze zijn ‘alive and kickin’ ,springlevend  dus, en elke natie heeft er nog wel een aantal en houdt graag verborgen dat het mythes betreft. Het is dan ook belangrijk dat  mythes herkend worden en ze zo benoemd worden; het betreft tenslotte leugens in functie van een of andere politiek. Vroeger, eeuwen her, toen boekdrukkunst of zelfs schrift niet bestond was het normaal dat verhalen aangedikt werden en mythische allures kregen, men besefte niet dat het gebeurde.  Als dat nu gebeurt zit daar vaak een strategische bedoeling achter en kan je het gerust misdadig noemen, een democratie onwaardig. Als de president van de VS de laatste jaren zich zo vaak van leugens bediend heeft om zijn bevolking tot een oorlog te bewegen dan toont dat aan dat Bush niet in de democratie gelooft maar de democratie naar zijn hand zet om eigen doelen te verwezenlijken.…(Intussen heeft een website rond een impeachment procedure voor Bush haast een miljoen stemmen…)

 

Dyson toont in volgende (vertaalde) tekst aan dat het droppen van de bom op Hiroshima en Nagasaki niet het einde van Wereldoorlog II betekende ook al staat dat in alle westerse geschiedenisboeken. Het is een mythe die wij hebben gecreëerd om de eigen weinig fraaie daad te verantwoorden en ze om te vormen tot een weldaad: de VS kon dankzij de bom  Wereldoorlog II beëindigen… Dat het de verdienste was van Rusland dat werd niet verteld omdat Japan noch de VS voordeel zagen in zulk juist relaas van de feiten….

 

Hier de tekst van Freeman Dyson die hij inbracht in de reeks “Ben je ooit van mening veranderd?”

The edge   http://www.edge.org/q2008/q08_2.html#dysonf

 

Wanneer feiten  je geest veranderen , dan is niet altijd  door de wetenschap. Het kan door de  historische kennis gebeuren. Ik veranderde mijn gedachten over een belangrijke historische vraag: brachten  de nucleaire bombardementen op Hiroshima en Nagasaki, de Tweede Wereldoorlog tot een einde? Tot dit jaar zei ik  misschien. Nu, als gevolg van nieuwe feiten, zeg ik nee.. Deze vraag is belangrijk, omdat de mythe van de nucleaire bommen die de oorlog tot een einde bracht alom wordt geloofd..  Deze mythe slopen  kan een nuttige eerste stap zijn in de richting van  het verlossen van de wereld van kernwapens.

Tot een  paar jaar  terug was  de beste samenvatting van het bewijsmateriaal met betrekking tot deze vraag  een boek, "Japan’s besluit tot Overgave" (“Japan’s Decision to Surrender”), door Robert Butow, gepubliceerd in 1954. Butow ïnterviewde de overlevende Japanse leiders die rechtstreeks  bij het besluit betrokken waren.  Hij vroeg hen of Japan zich  zou hebben overgegeven  indien de  kernbommen niet waren gevallen. Zijn conclusie: "De Japanse leiders weten zelf  niet het antwoord op deze vraag, en als ze geen antwoord kunnen  geven, hoe zou ik het dan kunnen". Tot voor kort geloofde ik wat de Japanse leiders zeiden tegen  Butow, en ik concludeerde dat het antwoord op de vraag  niet kenbaar was.

 De feiten waardoor ik mijn mening veranderde  werden door  Ward Wilson onder mijn aandacht gebracht.. Wilson vatte de feiten samen in een artikel: "De zege in de wapenindustrie?  Kernwapens herdenken, in het licht van Hiroshima " (The Winning Weapon? Rethinking Nuclear Weapons in the Light of Hiroshima") , in  de uitgave van het voorjaar  2007 van het magazine, "International Security". a. Hij  verwijst naar oorspronkelijke bronnen en analyses gepubliceerd door andere historici, in het bijzonder door Robert Pape en Tsuyoshi Hasegawa. De feiten zijn als volgt:

1... De leden van de Hoge Raad, die gewoonlijk een ontmoeting met de keizer  hadden  om  belangrijke besluiten te trekken, vernamen het nieuws  van het nucleaire bombardement op Hiroshima op de ochtend van 6 augustus 1945.  Hoewel de minister van Buitenlandse Zaken  Togo  een vergadering vroeg, werd de drie volgende dagen geen vergadering daarrond gehouden.

2. Een nog bestaand dagboek geeft een conversatie weer van de minister van de marine Yonai, die lid was van de Hoge Raad, met zijn plaatsvervanger op 8 augustus. De bombardementen op Hiroshima worden slechts terloops vermeld.  Meer aandacht gaat naar  het feit dat de rijstrantsoenen  in Tokio moeten  worden verminderd met tien procent.

3. Op de ochtend van 9 augustus drongen de Sovjettroepen  Mantsjoerije binnen. Zes uur nadat dit nieuws bekend werd was de Hoge Raad  in vergadering. Nieuws van de bombardementen op Nagasaki, die dezelfde ochtend  plaats hadden,  bereikten  de Raad slechts nadat  de zitting reeds was gestart.

4. De zitting van  9 augustus van de Hoge Raad heeft geleid tot het besluit zich over te geven.

5. De keizer maakt in zijn verslag waarin hij  de militaire troepen beveelt zich over te geven,  geen melding van de kernbommen, maar legt de nadruk op de historische analogie tussen de situatie in 1945 en de situatie op het einde van de Chinees-Japanse oorlog in 1895. In 1895 versloeg Japan  China, maar aanvaardde een vernederende vrede toen Europese mogendheden onder leiding van Rusland  Mantsjoerije  binnentrokken en de Russen  Port Arthur bezetten. Door het toenmalig vredesverdrag had  keizer Meiji  de Russen uit Japan gehouden.  Keizer Hirohito had deze analogie in zijn achterhoofd toen hij tot  overgave beval.

6. De Japanse leiders hadden twee goede redenen om te liegen toen zij met Robert Butow spraken. De eerste reden werd later uiteengezet door Lord Privy Seal Kido, een ander lid van de Hoge Raad: "Als militaire leiders zichzelf kunnen overtuigen dat ze werden verslagen door de macht van de wetenschap, maar niet door een gebrek aan geestelijke kracht  of door strategische fouten, dan  besparen ze zich  tot op zekere hoogte  gezichtsverlies". De tweede reden was dat ze de Amerikanen vertelden wat de Amerikanen wilden horen, en de Amerikanen  wilden niet horen dat de Sovjet-invasie in Mantsjoerije  een einde aan de oorlog maakte.

 In aanvulling op de mythe van twee kernbommen die de oorlog beëindigden, zijn er andere mythen die moeten worden gesloopt. Er is de mythe dat als Hitler  kernwapens had  voor wij er hadden, hij daarvan  gebruik had gemaakt om de wereld te veroveren. Er is de mythe dat de uitvinding van de waterstofbom  de aard van de nucleaire oorlogvoering veranderde. Er is de mythe dat  internationale overeenkomsten om  kern wapens af te schaffen zonder perfecte controle waardeloos zijn.. Al deze mythen zijn fout. Eens ze zijn gesloopt, zijn  wezenlijke stappen naar een wereld zonder kernwapens mogelijk.   

(vertaling  van het artikel van Freeman-Dyson, zijn antwoord in the Edge op de vraag van het jaar 2008. Oorspronkelijk artikel: http://www.edge.org/q2008/q08_2.html#dysonf  )

 

Zie ook: http://www.rethinkingnuclearweapons.org/

09:30 Gepost door doeterniettoe in Politiek | Permalink | Commentaren (1) | Tags: atoombom, mythen, hiroshima |  Facebook |

12-03-07

Hoe voel je je nadat je de eerste atoombom op een (weerloze) stad hebt gedropt?.

We spraken hier al ooit over de reacties van de piloten van de Enola Gay, het vliegtuig dat de bom op Hiroshima dropte . De mythe zegt dat een het klooster introk, een ander krankzinnig werd. De werkelijkheid is schokkender: ze leefden gewoon verder.  Hoe is een mens in staat zulke vernieling uit te voeren?  Eenvoudig zij zien dat als het uitvoeren van een opdracht. Eichmann zag dat ook zo. Befehl ist Befehl, zowel in Duitsland als de VS of elders. Verstand op nul, geweten evenzeer.  De mens als instrument, als machine a.h.w. De banaliteit van het kwade.

Hier een fragment uit Atomic Cafe waar men over deze gebeurtenis spreekt:

http://www.youtube.com/watch?v=EhZERU58RSI

 

transcriptie:

in het Engels

http://www.democracynow.org/article.pl?sid=05/08/05/1548248

Nederlandse vertaling van de transcriptie:

JUAN GONZALEZ: Op deze vooravond van  de 60ste verjaardag van het droppen van de twee atoombommen, wenden we ons naar de uitspraken van de mannen die Nagasaki en Hiroshima. bombardeerden  Dit is Paul Tibbets en Kapitein Kermit Beahan in de  film Atomic Cafe. Deze  film  uit 1982  verzamelde propagandafilms  van de regering films die als doel hadden de  Amerikanen gerust te stellen dat de atoombom geen bedreiging was voor hun veiligheid.

PAUL TIBBETS: Ik ben beschuldigd van krankzinnigheid, van een dronkaard te zijn, van alles wat je je kan voorstellen een hoopje ellende dus het zgn resultaat van een schuldig geweten door deze  daad en ik zeg, niemand komt ooit ter mijner verdediging op wat dat betreft. Ik bekijk het zo, mijn deel in dit alles zou iets kunnen zijn  waar de VS achteraf naar kan kijken met iets van een schuldcomplex. En het gevoel zou kunnen zijn dat hoe minder de VS regering daarover zegt hoe beter.

AMY GOODMAN:Paul Tibbets, een van de mannen die de bom op Hiroshima dropte en die   het vliegtuig naar zijn moeder, de Enola Gay noemde. Hij praat over hoe die vlucht was.

PAUL TIBBETS: De Trinitytest  was  uitgevoerd in New Mexico. De mensen van Trinity waren aangekomen in  Marianas en zij hadden  toen gekleurde foto’s bij van de Trinity ontploffing. We brachten  de groep samen en  toonden hen de foto’s. Wij hebben het woord "atoombom" niet gebruikt. Wij hebben dat niet gebruikt, maar wij zeiden, "Ok nu, dit is de bom. Dit is wat zal gebeuren  wanneer wij morgen onze vlucht maken en ze droppen  Dit is wat wij gaan zien". Zo met deze voorafgaande indoctrinatie, stapten we het vliegtuig in en vertrokken.

Zodra wij lucht in de lucht waren,  verliet ik de stoel van de piloot en ik kroop terug naar waar de voor deze taak aangeworven mannen zaten. We waren daar allen samen, wij goten wat koffie uit de thermosfles en ik vertelde hen wat wij gingen doen en wat wij meedroegen.  En vermits het weer helder was bij ons eerste doel, Hiroshima, moest er geen beslissing meer getroffen worden. Ik bedoel  wij waren op weg naar het doel. Bijgevolg dat deel was zuiver routine. Toen wij van ons vertrekpunt binnenkwamen op het punt waar we de bom gingen vrij laten was het opnieuw routine. Wij werden door geen enkel gevechtsvliegtuig gehinderd. Wij hebben niets gezien dat ons verontrustte  bijgevolg konden we ons zuiver op het bombardement concentreren.

De bom werd gelost. Wij voerden de bocht daarvandaan uit zoals ons bevolen was. De explosie raakte ons  in twee verschillende schokgolven, de eerste was de sterkste. Dit, zoals ik zeg, was een perfecte rustige  routineopdracht tot we de schade bekeken die aangebracht en die was moeilijk te beseffen. Het was onvoorstelbaar waar wij naar  keken. Wij gaven allen commentaar  in  het kleine vliegtuig. Wij namen foto’s en tegen dat we dat gedaan hadden besefte ik dat we beter ophielden met ‘sightseeing’ en daar wegkwamen en wij waren weg naar de kust in  ongeveer 20 minuten nadat de bom was gelost.

 

 

10:30 Gepost door doeterniettoe in Conflicten | Permalink | Commentaren (2) | Tags: enola gay, hiroshima, atoombom |  Facebook |

17-10-06

Iran en haar strategie:

De situatie van Iran wordt mooi weergegeven aan de hand van kaarten  in volgend programma uit ‘Le dessous des cartes’(Arte):

 

 

Het is overduidelijk als je de kaarten bekijkt dat Iran zich bedreigd voelt door de omcirkeling door de VS en dus vindt dat ze om haar bestaan te garanderen wel de nucleaire kaart moet trekken…Iran zou  eenzelfde reden als de VS aldus kunnen inroepen om haar nucleaire ontwikkeling te verantwoorden: voldoende afschrikkingspotentieel hebben om ernstig genomen te worden in een politiek gesprek, om niet overhoop gelopen te worden door conventioneel wapentuig van andere landen.

Natuurlijk kan je niet vechten met nucleaire wapens, uiteindelijk veroorzaakt dat de vernietiging van deze soort.  Alleen eerst moet je nucleaire wapens hebben om ernstig genomen te worden in het politiek werelddebat. Daardoor wordt wel het non-proliferatieverdrag doorbroken maar dat heeft Israel  tenslotte reeds jaren geleden ook al gedaan… Alleen heeft Ahmadinejad ooit gesteld dat hij het verdwijnen van de staat Israël beoogt. Diplomatieke onderhandelingen zijn dus meer dan wenselijk, zijn noodzakelijk de volgende maanden…  De nucleaire proliferatie kan alleen maar stoppen als de individuele landen hun nucleair potentieel opgeven (en daartoe zijn ze niet bereid, tenzij er garanties tegenover staan) en dat potentieel in handen geven van een wereldregering (die nog altijd niet bestaat anno 2006, wieweet nooit zal bestaan.)

 

 

Le Monde geeft deze week  dagelijks een verslag van de “Université de tous les savoirs”:

Deze geven nl. deze week een reeks lezingen w.o. vandaag   L’ Iran et sa strategie

http://abonnes.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3328,36-818...

 

Je kan deze boeiende lezing horen  (als streaming) vanaf di 17/10 ‘s avonds:

http://a1692.g.akamai.net/f/1692/2042/1h/medias.lemonde.fr/medias/divers_obj/utls_161006.ram

 

Of downloaden als mp3 (ook vanaf di 17/10 ’s avonds) :  http://download.sfrs.fr/media-1/lemonde/download/161006.zip

 

 

 

Ook de New York Review of Books wijdt deze maand daaraan een lang duidelijk artikel waarin weeral blijkt dat de politiek die Bush voert het omgekeerde resultaat heeft dan hij beoogt.

http://www.nybooks.com/articles/19512

 

lees ook:

De preventieve oorlog van Ahmadinedjad:  http://www.vrede.be/middenoosten_view.php?id=671

 

Ahmadinejad brief aan Merkel:  http://english.farsnews.com/newstext.php?nn=8506060558

Ahmadinejad brief aan Bush: http://edition.cnn.com/interactive/world/0605/transcript....

Blog van Ahmadinejad:  http://www.ahmadinejad.ir/

 

 

00:15 Gepost door doeterniettoe in Conflicten | Permalink | Commentaren (0) | Tags: atoombom, iran, ahmadinejad |  Facebook |

02-10-06

Next stop: Iran?

Even een aantal zaken op een rijtje zetten. Iran komt steeds meer in het westerse nieuws als een nieuwe dreiging die mogelijk afgestraft moet worden voor ze te gevaarlijk wordt. Aan  de terechte vrees van Iran van een mogelijke westerse dreiging voor het bestaande regime ( via westerse atoommogendheden Israël en VS) wordt in de westerse media voorbijgegaan.  Je kan haast stellen dat het Westen in het Midden Oosten aan een autistische reflex lijdt; het Westen kan zich niet inleven in een niet-westerling en lijkt te veronderstellen dat zijn eigen denkwijze de enige juiste is. Wij westerlingen zijn geen gevaar voor anderen….Een Amerikaans  burger kan zich niet inbeelden dat hijzelf een bedreiging lijkt voor andere regimes, immers hij bedoelt het toch goed. Hij is toch voor vrede, wil alles ‘in pais en vree’ laten. Hij vergeet dat de bestaande wereldorde er geen is verkregen vanuit ‘pais en vree’ maar juist er een is opgelegd door de bestaande machtige rijke landen ten koste van de  minder machtige landen, ook al hebben die soms rijkdommen in de eigen grond, veel olie bvb…

                                      

Waarom haten de Iraniërs de VS ?

 

 Dat alles gaat terug tot het regime van de Sjah dat uiterst westersgezind was, het land weggaf aan Westerse oliemagnaten  en het land 40 jaar lang met ijzeren hand regeerde. 

Een duidelijk informatief filmpje (in het Engels)  vind je hier:

 

url: http://www.youtube.com/watch?v=MvPoYLdziJ4

 

***

 

Komt er een oorlog tegen Iran?

 

In volgend  recent  interview stelt luchtmachtkolonel  Sam Gardiner dat een aanval op Iran  binnen de 5 volgende maanden erg mogelijk wordt en legt hij uit waarom hij dat denkt. Hier vind je dat interview: http://informationclearinghouse.info/article15170.htm

Hopelijk vergist hij zich en doet hij aan  doemdenken….

 

Zulke aanval tegen Iran zal het terrorisme enkel doen toenemen én de agressie tegen de VS vanuit  het Midden Oosten. Gardiner verwacht een ‘speldeprik’ van de VS met inzet van WMD om de bestaande nucleaire faciliteiten te vernietigen. Geen inzet van grondtroepen maar een aanvalsoorlog van een vijftal dagen voldoende om de bestaande ‘nuclaire’ infrastructuur te vernietigen. Vanuit die ingreep hoopt men de oppositie binnen Iran te versterken en terug een Westers gezind regime aan de macht te brengen. (Men lijkt te vergeten dat vanuit Islamitisch standpunt gezien de VS daarmee weerom carte blanche lijkt te geven aan Israël dat (weliswaar alleen officieus) wél atoomwapens heeft.

Volgens Gardiner gelooft Bush in die ‘opdracht’ en meent hij dat hij de enige is die die ‘klus kan klaren’…

 

****

Of toch geen oorlog van de VS tegen Iran ?...(maar wat doet dan  Israël?)

 

Komt er toch een intelligentere optie vanuit de VS zoals  de Sunday Times gisteren suggereerde: “US may accept Iranian nuclear Bomb”…(De VS zal de Iraanse bom mogelijks accepteren)

http://www.timesonline.co.uk/article/0,,2089-2383147.html

 

enkele  fragmentjes uit dit artikel in vertaling:

Het vroegere enthousiasme van het witte Huis voor een militaire ingreep zo alle andere mogelijkheden faalden, is gekoeld na de verwittiging van het Pentagon (…) Slechts 80 % van de doelen zijn in kaart gebracht en dan nog ruw weg. De weerslag van het bombardement op de bevolking (de zgn  ‘collaterale schade’ ) zou aanzienlijk zijn.

“Tenzij je 100% effectief kan zijn en het programma  20 jaar terug kan schroeven, is een actie maar een uitstel op korte termijn en het uiteindelijke resultaat zou niet beter zijn dan de huidige situatie. “(…)

De conclusie van de vergadering van intelligence analysten was dat de Vs zal moeten leven met het feit dat Iran uiteindelijk  de bom heeft, tenzij een mirakel gebeurt (een groot ongeval, een oranje revolutie…) maar dat lijkt onwaarschijnlijk.

 

De grootste afschrikking zou kunnen komen van de Israëli’s, niet van de Amerikanen. Israëli verdedigingsbronnen zijn er meer en meer van overtuigd dat zij een nucleair Iran zullen moeten beletten.  Volgens hen mag Iran niet komen tot het punt waar geen terugkeer meer mogelijk is naar een vroegere toestand (“point of no return”) nl al men de know-how heeft hoe een bom te bouwen.

 

The Israëli’s gaan vroeger een beslissing nemen dan wij, zei Clawson ( Iran expert aan de Washington Institute for Near East Policy ) dat is een echt probleem voor ons.

 

 

 

 

 

17:02 Gepost door doeterniettoe in Conflicten | Permalink | Commentaren (0) | Tags: iran, israel, atoombom, vs |  Facebook |

31-07-05

Hiroshima: 6 augustus 1945, en nog altijd…..


 
 
 
 
….. a threat  forever….
 
 
 
 
 

 

Was het droppen van een nucleaire bom wel nodig om de oorlog tegen Japan  te beëindigen?

De BBC behandelde deze week nog de vraag en het bleek van niet:

·                            Hiroshima and Nagasaki occurred almost 60 years ago, and ever since, there's been an argument about the Military reasons for the attacks.

Er was duidelijk een haast om Japan te overwinnen, voor de Sovjets daar zouden binnenvallen…

“He understood he was beginning a process that could lead ultimately to the annihilation of human species…” Truman knew that before he used the bomb….

Washington knew the Japanese were looking for peace… the sticking point was unconditional surrender….”

Truman wist welke implicaties het gebruik van de atoombom kon hebben voor het verder verloop van de wapenwedloop (we zitten nu met een enorme overkillcapaciteit, genoeg om de aardbodem te verschroeien) maar heeft de A-bom  gebruikt ondanks het tegenadvies van de militairen en de wetenschapslui.(zie de vraag van Eistein, blogbedenkingen  week 22/2/05)

 

 

Programma’s rond Hiroshima 1945 deze week (30/7-5/8/05) op geschiedenis/themakanaal:

(zeer interessant is bijvoorbeeld de documentaire ‘Mijn God wat hebben wij gedaan’ waar degenen die de a-bom  dropten koel erover spreken: “a job that had to be done” We thought: that’s it….Helemaal anders dan het verhaal dat de kapitein van de Enola Gay waanzinnig werd door schuldgevoelens, of zich terugtrok in een klooster… Nee, ze leefden voort en zagen het als ‘a job that had to be done’ ( zie ook BB van 14/5: verantwoordelijkheid en vervreemding)

De moeite om zien en deze week op je pc!! Klik hier:

http://www.vpro.nl/geschiedenis/index.shtml?4158511+21075459

 

http://www.lclark.edu/~history/HIROSHIMA/directory.html

 

Hiroshima; was it necessary?

http://www.doug-long.com/

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Hiroshima%2C_Hiroshima

 

 

een toemaatje : atoomproeven in de fifties op het eiland Bikini: (videofilmpje QuickTimeplayer)

http://www.archive.org/stream/AtomBomb1946/AtomBomb1946_2...

 

Vanavond 31/7/05 op Arte: Thema : L'ère de la bombe:

http://www.arte-tv.com/fr/histoire-societe/Hiroshima_20_2...

 http://www.arte-tv.com/fr/70.html

voettocht tegen kernwapens : http://www.motherearth.org/walk/walk_nl.php

 

 
08:51 Gepost door doeterniettoe in Conflicten | Permalink | Commentaren (0) | Tags: hiroshima, atoombom |  Facebook |