22-09-09

Niks zo moeilijk dan in eigen vlees snijden, ook al is het een liposuctie....

Niks zo moeilijk dan in eigen vlees snijden, ook al is het een schoonheidsoperatie en een om te overleven, ook al begrijpt je achterban dat niet...Een levensreddende schoonheidsoperatie blijft ongewoon en ongewenst in een land van ongebreidelde vrijheid voor het individu, een land van consumptie en altijd meer..

Obama heeft grote moeilijkheden zijn ziektewethervorming goedgekeurd te krijgen en ook al lijkt hij zich wel bewust van de klimaatopwarming, concrete maatregelen hoorde je van hem niet tijdens zijn redevoering voor de Verenigde Naties . Wel een zekere erkenning dat zij ook verantwoordelijk waren voor die verdomde opwarming en dat die absoluut moet worden afgeremd. Waarschijnlijk kon ook moeilijk meer gezegd worden door hem vermits Obama toch zijn bevolking moet meekrijgen en een programma dat niet meer en beter belooft krijg je moeilijk verkocht bij een uitermate consumptief gericht publiek.

Hier de vrt over Obama's toespraak: http://www.deredactie.be/permalink/1.602632

 

Geen grondverschuiving bracht Obama's eerste toespraak voor de VN, maar wel vergeleken met de toespraken van zijn voorganger Bush. Ook moeten we beseffen dat Obama de Amerikanen mee moet krijgen, een volk dat wooorden als 'minderen' of 'grenzen aan de groei' niet graag hoort, niet wil horen. Obama's speech veronderstelt dat zelfs Amerika's welvaart mag groeien. Geen bezwaar als de ecologische voetstap niet vergroot.

 

Obama erkent dat de VS te lang de klimaatsverandering heeft ontkend en benadrukt de gezamelijke verantwoordelijkheid. Die is er vanzelfsprekend maar nu komt het erop aan elk voor de eigen deur te vegen en je kennis door te geven zodat vrij effectief kan worden gehandeld. Concrete punten zijn er weinig in deze redevoering wel goede intenties, adviesen, voornemens. Concreet is bvb dat de VS vanaf deze week zal meten hoeveel CO2 ze in de atmosfeer lozen.... Beter laat dan niet.

 

Wat opvalt, en waar is het ook , al past het niet in de mond van veruit de grootste vervuiler, is zijn beklemtoning van de noodzaak van een gezamelijke inzet. Dat moet uiteraard, maar concrete maatregelen die verder gaan dan voornemens dringen zich op, zeker in de VS. Met een vrijblijvend kapitalisme haal je dit niet. Voor deze problematiek is strenge regelgeving en subsidiëring noodzakelijk.

 

Hier de volledige toespraak (video):

 


 

http://video.nytimes.com/video/2009/09/22/business/124746...

 

 

Hier de transcriptie:

http://www.nytimes.com/2009/09/23/us/politics/23obama.tex...

 

 

Enkele belangrijke citaten uit zijn redevoering in vertaling:

 

...that the threat from climate change is serious, it is urgent, and it is growing. Our generation's response to this challenge will be judged by history, for if we fail to meet it – boldly, swiftly, and together – we risk consigning future generations to an irreversible catastrophe.

.. dat de dreiging van de klimaatverandering ernstig is, hoogdringend , en neemt toe. Het antwoord van onze generatie op deze uitdaging zal worden beoordeeld door de geschiedenis, want als we deze uitdaging niet halen - stoutmoedig, snel en collectief – lopen wij het risico toekomstige generaties op te zadelen met een onomkeerbare ramp.

 

(de klimaatopwarming is een collectieve uitdaging, een gedeelde verantwoordelijkheid)

 

No nation, however large or small, wealthy or poor, can escape the impact of climate change.

Geen enkele natie, hoe groot of klein, rijk of arm ook, kan aan de impact van de klimaatverandering ontsnappen.

 

The security and stability of each nation and all peoples – our prosperity, our health, our safety – are in jeopardy. And the time we have to reverse this tide is running out.

And yet, we can reverse it.

 

De veiligheid en de stabiliteit van elke natie en alle volkeren - onze welvaart, onze gezondheid, onze veiligheid – zijn in gevaar. En de tijd die we hebben om dit tij te keren raakt op.
En toch we kunnen het tij keren.

 

(er is nog hoop. Een voorwaarde om een massa in beweging te krijgen)

Our problems are man-made, therefore they may be solved by man.

Onze problemen zijn door de mens gemaakt, dus zij kunnen door de mens worden opgelost.

 

 

It is true that for too many years, mankind has been slow to respond to or even recognize the magnitude of the climate threat. It is true of my own country as well. We recognize that.

Het is waar dat te veel jaren heeft de mensheid traag gereageerd of zelfs de omvang van de klimaat dreiging erkend. Dat geldt ook voor mijn eigen land. Wij erkennen dat.

 

 

Just this week, we announced that for the first time ever, we'll begin tracking how much greenhouse gas pollution is being emitted throughout the country.

Net deze week kondigden we aan dat voor de eerste keer ooit, we zullen beginnen met het bijhouden hoeveel broeikasgasvervuiling wordt uitgestoten over het hele land.

 

Most importantly, the House of Representatives passed an energy and climate bill in June that would finally make clean energy the profitable kind of energy for American businesses and dramatically reduce greenhouse gas emissions. One committee has already acted on this bill in the Senate and I look forward to engaging with others as we move forward.

 

Hoogst belangrijk is dat het Huis van Afgevaardigden erin geslaagd is een energie-en klimaatbeleid wetsvoorstel in juni door te sluizen dat uiteindelijk van schone energie de winstgevende soort energie zou maken voor Amerikaanse bedrijven en dat drastisch de uitstoot van broeikasgassen moet doen verminderen. Een commissie heeft al gereageerd op dit wetsvoorstel in de Senaat en ik kijk uit naar verdere afspraken met anderen.

 

Taken together, these steps represent an historic recognition on behalf of the American people and their government. We understand the gravity of the climate threat. We are determined to act. And we will meet our responsibility to future generations.

Al deze stappen zijn een historische erkenning namens het Amerikaanse volk en hun regering. We begrijpen de ernst van de klimaatdreiging. Wij zijn vastbesloten om te handelen. En we zullen onze verantwoordelijkheid opnemen naar de toekomstige generaties toe.

As we head towards Copenhagen, there should be no illusions that the hardest part of our journey is in front of us. We seek sweeping but necessary change in the midst of a global recession, where every nation's most immediate priority is reviving their economy and putting their people back to work. And so all of us will face doubts and difficulties in our own capitals as we try to reach a lasting solution to the climate challenge.

 

Nu Copenhagen dichterbij komt , mogen er geen illusies zijn : het moeilijkste deel van onze tocht ligt voor ons. Wij zoeken ingrijpende, maar noodzakelijke verandering temidden een wereldwijde recessie, waar de meeste directe prioriteit van elke natie de heropleving van de economie is en mensen weer aan het werk zetten. En we zullen dus allemaal worden geconfronteerd met twijfels en problemen in onze begroting als we pogen een duurzame oplossing voor de klimaatsverandering te bereiken..

Each of us must do what we can when we can to grow our economies without endangering our planet – and we must all do it together. We must seize the opportunity to make Copenhagen a significant step forward in the global fight against climate change.

 

Ieder van ons moet doen wat hij kan om onze economieën te doen groeien zonder onze planeet in gevaar te brengen- en we moeten het allemaal samen doen. We moeten van de gelegenheid gebruik maken zodat Kopenhagen een belangrijke stap voorwaarts in de wereldwijde strijd tegen klimaatverandering betekent.

But those rapidly-growing developing nations that will produce nearly all the growth in global carbon emissions in the decades ahead must do their part as well.

Maar deze snel groeiende ontwikkelingslanden, die verantwoordelijk zullen zijn voor bijna alle groei in de wereldwijde kooldioxide-uitstoot in de komende decennia moeten ook hun deel doen.

(de snel groeiende ontwikkelingslanden zijn nu de 'schuldigen' )

 

We seek an agreement that will allow all nations to grow and raise living standards without endangering the planet.

 

Wij zoeken een overeenkomst die alle naties toelaat te groeien en de levensstandaard te verhogen zonder gevaar voor de planeet.


(geen sprake van grenzen aan de groei?)

 

As we meet here today, the good news is that after too many years of inaction and denial, there is finally widespread recognition of the urgency of the challenge before us. We know what needs to be done. We know that our planet's future depends on a global commitment to permanently reduce greenhouse gas pollution. We know that if we put the right rules and incentives in place, we will unleash the creative power of our best scientists, engineers, and entrepreneurs to build a better world. And so many nations have already taken the first steps on the journey towards that goal.

Als wij hier vandaag samenkomen is het goede nieuws dat na te vele jaren van inactiviteit en ontkenning, er eindelijk wijdverbreide erkenning is dat de uitdaging die voor ons ligt dringt. We weten wat er moet worden gedaan. We weten dat de toekomst van onze planeet af hangt van een globale verbintenis om blijvend de vervuilende broeikasgassen terug te dringen. We weten dat als we de juiste regels en prikkels plaatsen, we de creatieve kracht van onze beste wetenschappers , ingenieurs en ondernemers kunnen ontplooien en zo bouwen aan een betere wereld. En zo hebben veel landen al de eerste stappen gezet op de weg naar dat doel.

But the journey is long. The journey is hard. And we don't have much time left to make it.

 

Maar de reis is lang. De reis is moeilijk. En we hebben niet veel tijd over om die te maken.

 

 

 

21:42 Gepost door doeterniettoe in Milieu | Permalink | Commentaren (0) | Tags: obama, vs, klimaatopwarming |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.