20-02-09

Gaan we ons door megareclamestunt van de kernlobby laten ompraten?

 

Om even in de taal van de kernlobby te spreken: Het  lot van uw kinderen en hun verdere nageslacht gaat dat u aan het hart? Juist een reden om voor duurzame oplossingen te kiezen en niet voor kernenergie....

Greenpeace en ook de groenen bezinnen zich wat te doen tegen de barnumreklame (ook te vinden op elke skynetblog, notabene....). Wat te doen tegen zulke geldmacht die de gestemde uitstap wil terugdraaien en de afval (een vingerhoedje, sic) overlaat aan de gemeenschap. Want die eeuwen opslag van nucleair afval wordt in de stroomprijs niet meegerekend. Bestaat voor de kernlobby wel iets anders dan winst genereren voor privéfirma's?

 

Volgend oproep is zeer verhelderend. Hij verscheen vorig jaar in belangrijke Duitse kranten (o.a. Die Zeit, 5/6/09) om de bevolking bewust te maken van haar eigen kunnen, haar eigen kracht. Gaan we echt tenonder gaan als passieve consumenten, speelbal van de campagnes van megastructuren die uit zijn op macht en winst. Of willen we allen zelf medeproducent worden en zo ook helpen de wereld schoner te maken? Klimaat mag je niet overlaten aan lobbygroepen....

 

http://www.eurosolar.de/de/images/stories/pdf/Kampagne_De...

 Hieronder de vertaling van de Duitse tekst, in bovenstaande pdf krijg  je de eerste reeks ondertekenaars, hij bevat o.a. milieuspecialisten en professoren. Zij bieden in volgende (hier vertaalde) tekst weerwerk tegen de mediacampagne  van de sterke  kernlobby mét argumenten, niet met slogans!

Hier de vertaling 

Duitsland is een internationale pionier in de invoering van hernieuwbare energiebronnen voor de opwekking van energie geworden. Het resultaat van de hernieuwbare energie Act ( Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG)) in het jaar 2000 en zijn voorganger, de Stromeinspeisegesetz voor hernieuwbare energie (1991).


-In Duitsland alleen zijn nieuwe installaties met een totale capaciteit van meer dan 19.000 MW elektriciteit opgewekt uit fotovoltaïsche, wind, biogas, waterkracht en geothermische installaties gemaakt - meer dan enig ander land ter wereld;


- Zijn meer dan 100.000 nieuwe industriële arbeidsplaatsen gecreëerd, sedert het jaar 2000 met een jaarlijkse groei van 30% - en dat in tegenstelling tot alle andere ontwikkelingen in andere economische sectoren;


- Zijn de afgelopen 10 jaar de kosten van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen tot 70%. gezonken. De EEG is wereldwijd de meest efficiënte aanpak om de kosten van hernieuwbare energiebronnen te verminderen

- Duitsland is de internationale leider in technologie voor hernieuwbare energiebronnen. Het resultaat zijn uitstekende kansen in de groeiende mondiale markt voor hernieuwbare energietechnologieën, een langetermijn-industriële locatie
met vele honderdduizenden nieuwe arbeidsplaatsen;


- In korte tijd is het aandeel van hernieuwbare energiebronnen in de
Stroomvoorziening in Duitsland van 3,5 tot 10%, gestegen, veel sneller dan wetenschappers voorspelden. Alleen al door in de laatste twee jaar, nieuw geïnstalleerde hernieuwbare energie-installaties in Duitsland zijn zo veel CO2
emissies verminderd, als de Duitse kerncentrale-exploitanten en industriële bedrijven tot 2012zouden moeten verminderen om aan de Duitse verplichtingen onder het Kyoto Protocol te voldoen;


- De duurzame energievoorziening ondersteunt de verzorgzekerheid
van binnenlandse bronnen en maakt ons onafhankelijk van lopende prijsstijgingen die met ruwe olie, aardgas, steenkool en uranium kunnen worden verwacht - en onafhankelijk van de krisissen in de producerende landen.


Niettemin vindt tegen de EEG een aanhoudende campagne plaats met de bedoeling de uitbreiding van hernieuwbare energiebronnen cruciaal te beperken. Elektriciteitsbedrijven waarschuwen voor een vermeende Duitse "alleengang". Zij stellen dat door de dooe de EEG-gerelateerde meerkosten, het "concurrentievermogen" van de economie wordt bedreigd, en ze klagen over een schending van de "marktwerking". Ze hopen dat er na de volgende Bondsdagverkiezing de EEG niet meer van kracht is.


Desinformatie over de populaire hernieuwbare energiebronnen worden verspreid om hen impopulair te maken. De gevaren en de eindigheid van atomaire en fossiele energiebronnen worden geminimaliseerd

Daarentegen worden kleine invoerproblemen van hernieuwbare energiebronnen opgeklopt.. De coalitie van weigeraars t.o.v. hernieuwbare energie staat erop de overeengekomen geleidelijke afschaffing van kernenergie terug om te keren en 40.000 MW aan nieuwe klimaatschadelijke grootskerncentales op te bouwen, om daardoor de structuur van de traditionele energievoorziening decennialang te cementeren.


Het is een feit dat
- met een voortdurende snelle tempo van de uitbreiding van hernieuwbare
Energie, met een jaarlijkse groei van 3000 MW alle lopende kerncentrales kunnen worden vervangen, ook hun vervanging door de bouw van nieuwe grote fossiele centrales kan dan overbodig worden zoals uit een EURO-SOLAR studie (www.eurosolar.org) momenteel blijkt;


- De voor stroomafnemers meerkost voor stroom uit hernieuwbare energiebronnen bedraagt in een jaar onder 15 euro per huishouden. Ze zijn daarmee lager dan de elektriciteitsprijzen van elektriciteitsgroepen door de aanvullende bepalingen voor nucleair afval en lager dan de door de belastingbetalers te betalen kolensubsidies.

 

Bovendien is de huidige winst van de elektriciteitsbedrijven vele malen hoger dan de huidige meerkost voor hernieuwbare energie, waarmee de elektriciteitprijsverhogingen
officieel gerechtvaardigd worden.


- In het kader van de EEG tot 2010 wordt voor nieuwe investeringen in hernieuwbare energie meer dan 30 miljard Euro verwacht, ongeveer drie keer zoveel als de elektriciteitsbedrijven aan nieuwe investeringen in nieuwe elektriciteitscentrales voor deze periode in het vooruitzicht stellen.


- De Duitse "alleengang" voor duurzame energie heeft tot een wereldwijde impuls geleid die steeds meer landen stimuleert tot hernieuwbare energiebronnen ipv op kernenergie
over te gaan.


- De snelle uitbreiding van hernieuwbare energieën, moet gezien de wereldwijde schaarste van fossiele brandstoffen en uraniumreserves en de dus steeds problematischere Duitse nucleaire en fossiele energie-afhankelijkheid van invoer
van 80%, is een economische vereiste van de eerste rang;


- Opwekking van elektriciteit uit oude energieën lijkt slechts dan goedkoper
als men de milieuschade niet in de prijs berekent en grote elektriciteitscentrales opricht in de concurrentie-vrije monopolie structuren met miljardenhoge subsidies.

 

Conventionele energie uit nieuwe grote centrales wordt steeds duurder. Hun gevolgen voor mens, natuur en economie staan in geen energie factuur, maar wij allen moeten ze vroeg of laat betalen. Hernieuwbare energiebronnen zijn in tegenstelling bij een in de breedte invoering altijd goedkoper - door de vermeerdering van de installatieproductie, de voortschrijdende technische verbeteringen, de invoering van nieuwe technologieën en het vermijden van fossiele en nucleaire brandstofkosten.

- Hernieuwbare energie in al haar diversiteit, fotovoltaïsche energie, windenergie, kleine waterkracht, bio-energie, aardwarmte, thermische zonne-water verwarming en gebouwverwarming – brengt een nieuwe energiemix op alle gebied, de economie bevorderend en stabiliserend.


In wezen gaat het bij de conventionele energiesector om hun oligopolie als elektriciteitsaanbiederr en willen ze hun investeringscontrole over de uitbouw van kerncentrales te herwinnen.

 


Duitsland staat daarmee op het kruispunt tussen:


- De voortzetting van de snelle uitbreiding van hernieuwbare energie, of een vasthouden aan verouderde atomaire en fossiele krachtcentales.


- Het gebruik van de binnenlandse natuurlijke potentieel aan hernieuwbare energie of groeiende internationale energie-afhankelijkheid, het gevaar voor de toelevering.

- De decentralisatie van de energieverzorging in een brede eigenaarsverspreiding of een continu proces van concentratie door de energie-groepen;


- Ecologische of anderszins milieuschadelijke energietoelevering.


De EEG geeft de kans in een paar decennia tot een emissie-vrije stroomverzorging door lokale
hernieuwbare energiebronnen te komen. Het waarborgt de toekomstige rentabiliteit van de Duitse economie: Hernieuwbare energie-installaties is wereldwijd de meest belangrijke technologie van de toekomst, op weg naar een ecologische industriële samenleving.


Wij dringen daarom bij alle politieke actoren erop aan :


- zich door de campagnes en de oppervlakkige argumenten tegen de EEG niet te laten beïnvloed, en aan de gang en de begonnen structurele veranderingen naar hernieuwbare energiebronnen consequent door te zetten;


-Zich te verzetten tegen het schijnbare alternatief van een "renaissance" van kernenergie.


- De vervanging van de atoom-en fossiele energie door middel van hernieuwbare energiebronnen, te grijpen als een unieke kans voor de politieke, ecologische en economische duurzaamheid.

 

 

 

Hier de stunt van het Nucleairforum waarmee ze de door de volksvertegenwoordiging gestemde uitstap willen terugdraaien:

 

 

En U? Bent U voor of tegen kernenergie? Of gebruikt u geen electriciteit?

Alsof het daarom gaat, het alternatief wordt niet in aanmerking genomen in dit spotje....

het lijkt alsof het wel kernenergie zal moeten worden, het alternatief een netwerk van kleine stroomopwekkers en afnemers daar wordt niet over gesproken....

En U? Bent U voor of tegen nieuwe productie van kernafval ?

 Dat zou  een eerlijke eindzin zijn.

Waar blijft een collectief verzet in België?

 Wil men de klok terugdraaien?

22:06 Gepost door doeterniettoe in Milieu | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.