17-10-07

Slogananalyse : Volk word staat ! (Vlaams Belang)

Volk word staat! “ is de zoveelste slogan van het Vlaams Belang, het vroegere Blok, waarmee deze partij  wil scoren… Vermits felle slogans het goed doen bij Jan Publiek, hoopt het Belang ook met deze slogan nieuwe kiezers te strikken. De zoveelste stap in hun strategie gericht op separatisme, want dat beogen ze toch, dat is hun uiteindelijk doel.

 

Deze slogan vertrekt vanuit de (nog 19de eeuwse) veronderstelling dat volkeren staten vormen en dat juist dát wenselijk is. Maar is dat wel zo anno 2007?  De  wereldoorlogen zijn tenslotte nog vertrokken vanuit deze idee: volksminderheden in nabijgelegen staten moeten  bij het eigen land worden gevoegd.. Het kostte veel bloedvergieten en ellende. Joden hoorden niet bij de eigen staat. De sfeer was geschapen met het noodlottige gevolg achteraf: 6 miljoen concentratiekampslachtoffers, Joden, zigeuners, internationalisten (communisten) e.d.m.

 

De slogan ‘Volk word staat!’ (als gebiedende wijs, niet als bevestigende zin want dan staat hier een grove dt-fout) vertrekt vanuit de verkeerde veronderstelling dat er zoiets is als een Vlaams volk. Alsof dat ooit bestaan heeft ! Alsof zoiets in deze eeuw (van extreme commmunicatiemogelijkheden! ) nog wenselijk is en meer zou kunnen betekenen dan een achterhoedegevecht uit de Romantiek! Conscience heeft wel dat heterogeen gebied  zelfrespect gegeven in de verre 19de eeuw via zijn roman ‘De Leeuw van Vlaanderen’ maar een Vlaams volk als entiteit heeft nooit bestaan: je was Limburger, Vlaming of Brabander. Of enger nog: Bruggeling, Antwerpenaar, Gentenaar… Een homogeen Vlaams territorium is er nooit geweest, wel een aantal graafschappen die behoorden tot een groter pluriform en vaak  zelfs meertalig gebied. Vlaamse staat  is dus evengoed een abstractie, een samenraapsel van verscheidene gebieden die sedert het bestaan van België zijn samengebleven en vanuit dit samengaan een zekere samenhang hebben opgebouwd. Om dan nu in de 21ste eeuw te gaan scheiden en zich in nog kleinere staten te gaan opdelen ??? Heeft de bewoner uit het Noordelijk deel van dit land daar nog belang bij? Sommige politici uiteraard wel….zij zien er brood in, mogelijkheid in voor eigen carrière. Anderen juist niet, maar hoe dan ook: dat is geen  denken vanuit een groter geheel maar een denken uit eigen belang. Op dat punt heeft deze partij een eerlijke naam: deze mensen vechten voor interessante posten binnen een eigen ministaat.

 

 Waarom verder opsplitsen en Brussel verliezen (ja toch als je Brussel laat kiezen volgens democratische principes…) in plaats van op te gaan in een groter geheel, de Europese gemeenschap? Confederalisme, elke deelstaat voldoende autonomie zijn redelijke eisen, zelfs voorwaarden om effectief een pluriform geheel te kunnen regeren. België heeft veel builen opgelopen de haast 200 jaar van zijn bestaan maar we doen het in dit landje al 180 jaar zonder interne oorlogen en in Europa intussen ook al 60 jaar, juist dankzij een reeds meer verenigd Europa.

 

‘Volk word staat !’ is een ultra-nationalistische slogan die anno 2007 ultra verouderd is, maar het als slogan wel nog doet. We leven hier  in een pluriform gebied waar vele volkeren samenstromen…Dé Nederlandse identiteit bestaat niet zei Maxima en schokte op het eerste gezicht veel nationalisten. Inderdaad niet, Nederland bestaat uit een veelheid van ethnieën die samen een aantal ideeën onderschrijven en zo willen samenleven. Hetzelfde geldt voor de Vlamingen. Veel Vlamingen willen zeker niet dat het Vlaams Belang als spreekbuis voor dé Vlaming spreekt. Ook Vlaanderen bestaat uit vele ethnieën die moeten leren samenleven, trouwens de beste garantie voor een toekomst waar solidariteit en verdraagzaamheid geen loze slogans zijn. De Vlaming moet zich niet voeden met de frustraties opgelopen in de vorige eeuwen, wel aan de rijkdom en welstand die hij in de loop van deze eeuwen heeft opgebouwd, ook dat was mogelijk binnen België. Dankzij of ondanks België, nationalismen moet wijken voor grotere gehelen. De Belgische vlag uithangen als nationalistische vlag is even dom als de Vlaamse vlag uithangen. Een vlag uithangen die echter grotere gehelen omspant en die niet wil afscheiden maar uitdrukt dat je in vrijheid wil samenleven en werken opent nieuwe mogelijkheden. Uiteindelijk is elke vlag die anderen uitsluit gedoemd ooit te worden verscheurd en vertrapt want zij wekt dan afgunst op, toekomstige ellende.

 

Je kan dromen van een gebied zonder nationalistische vlaggen. Het is juist in overleg, mekaars culturen beter leren kennen en ook respecteren daar ligt onze rijkdom en kracht. Je moet beseffen dat je als mens geboren wordt en dat Vlaming of Europeeër  slechts namen zijn, op je geplakt om samen te kunnen leven. Het is best zich niet te identificeren met makkelijke slogans van nationalisme. Solidariteit en samenwerken daar komt op aan, dat helpt je uiteindelijk vooruit.

11:45 Gepost door doeterniettoe in Politiek | Permalink | Commentaren (1) | Tags: belgie, vlaams belang, separatisme |  Facebook |

Commentaren

Verwerpelijk nationalisme België mag wat mij betreft morgen complexloos verdwijnen indien het zou opgaan in een groter geheel waarin alle sociale verworvenheden die België zich eigen heeft gemaakt in de afgelopen 177 jaar overgaan op een grotere entiteit. Eender welke verdere staatsontmanteling echter waarvan het de bedoeling is om op te splitsen in kleinere delen wat vroeger een groter geheel vormde zijn voor mij totaal onaanvaardbaar en werken het nationalisme alleen maar in de hand.
Een Belgisch nationalisme is onmogelijk omdat het juist zou moeten bouwen op zijn verscheidenheid.

Gepost door: De welvaartwatcher | 29-03-08

De commentaren zijn gesloten.