23-09-06

Chavez voor de VN (20/9/06): Hij zei meer dan dat Bush de duivel is !!! Video en transcriptie

Hieronder volgt de volledige toespraak (met telkens de Nederlandse vertaling) van Hugo Chavez, gehouden in New York voor de V.N.

Een gebeurtenis, even luistert de wereld naar wat hij te zeggen heeft en daar maakt hij gretig gebruik van en terecht. De wereld staat op een keerpunt, je kan je nu niet neerleggen bij de bestaande situatie, er zijn geen ‘goeden’ en ‘slechten’, er is geen ‘axe of evil’, dat zijn allemaal beelden gebruikt om te polariseren zodat je je angstig schaart rond de “grote leider”. Zo werkt fascisme. Bush (en andere machtsgeilen alom op de wereld)  gebruiken  die retoriek van het goede en het kwade  gretig en (misschien vandaar) ook Chavez hier met eenzelfde retoriek. Hij noemt Bush de duivel. Het ruikt hier naar zwavel roept hij van op het podium, Bush stond hier nog gisteren…Hij stelt dat de machthebbers in de VS doen alsof de wereld van hen is en dat het status quo van de macht behouden moet worden, allesbehalve democratisch !  Je kan je dus niet bij de bestaande toestand neerleggen. Je moet landen de mogelijkheid geven zich te ontwikkelen en ze niet als wingewest gebruiken. Niemand geeft graag bezittingen af, maar elders hun bezittingen gaan roven is wel een stap te ver!!! En dat is economisch toch nog vaak het geval. De ‘booswichten’ die dat doen zitten verborgen, zijn verborgen, het zijn multi-nationals met ‘bazen’ die ook maar hun job doen in opdracht van de duizenden aandeelhouders die alleen maar bij die cluster van firma’s  blijven als hun aandeel de grootst mogelijke winst oplevert.  Hoe geraken we los van dit perfide systeem dat zich aan amper wetten bindt!!!

 

Chavez zorgde dus voor de nodige sensatie (goedkoop inderdaad, maar nodig anno 2006 om het nieuws te halen , zeker in de VS! ) maar had aardig wat te vertellen. Hij begint trouwens met een  boek voor te stellen van de Amerikaan Noam Chomsky  een boek dat volgens hem wel  een juist beeld geeft van de toestand. Noam Chomsky:  Hegemony or Survival. The Imperialist  Strategy of the United States.

 

Verdere bedenkingen en aanvullingen rond deze uiteenzetting van Chavez in volgende logjes.

 

Hier de volledige redevoering (als video én ook de transcriptie/ Ned. vertaling ) van een president die laat zien hoe de derde wereld de wereldpolitiek  ziet, hij stelt dat de wereld gered zal moeten  worden door ideeën :

 

 

Hier de video (van 23 minuten): 

http://webcast.un.org/ramgen/ga/61/ga060920am.rm?start=01...

 

Engelse transcriptie (met Nederlandse vertaling van jullie 'nederige' dienaar hier):

 

Madam President, Excellencies, Heads of States, Heads of Governments, Higher Reprentatives of the Governments of the World,

Good morning to all of you. 

Noam Chomsky, one of the most prestigious American and world intellectuals, Noam Chomsky, and this is one of his most recent books, 'Hegemony or Survival: The Imperialist Strategy of the United States. '" [Holds up book, waves it in front of General Assembly.] "It's an excellent book to help us understand what has been happening in the world throughout the 20th century, and what's happening now, and the greatest threat looming over our planet.

 

Mevrouw de voorzitter, excellenties, staatshoofden, regeringshoofden, hogere vertegenwoordigers van regeringen,

Goede morgen allemaal.

Noam Chomsky, één van de meest prestigieuze Amerikanen en  wereld-intellectuelen, Noam Chomsky, en dit is één van zijn meest recente boeken, 'Hegemonie of Overleving: De imperialistische Strategie van de Verenigde Staten.  ' het is een uitstekend boek om ons te helpen begrijpen wat is gebeurd in de wereld doorheen de 20ste eeuw, en wat nu aan het gebeuren is, en de grootste bedreiging die over onze planeet opdoemt.

 

The hegemonic pretensions of the American empire are placing at risk the very survival of the human species. We continue to warn you about this danger and we appeal to the people of the United States and the world to halt this threat, which is like a sword hanging over our heads. I had considered reading from this book, but, for the sake of time," [flips through the pages, which are numerous] "I will just leave it as a recommendation.

De hegemonistische  pretentie van het Amerikaanse imperium brengt in gevaar de overleving van de menselijke soort zelf. Wij blijven u voor  dit gevaar waarschuwen en wij doen op de mensen van de Verenigde Staten en de wereld een beroep om deze bedreiging te stoppen, welke als een zwaard is dat over onze hoofden hangt. Ik had gepland uit dit boek voor te lezen  maar, omwille van de tijd zal ik het bij een aanbeveling laten.


It reads easily, it is a very good book, I'm sure Madame [President] you are familiar with it. It appears in English, in Russian, in Arabic, in German. I think that the first people who should read this book are our brothers and sisters in the United States, because their threat is right in their own house.

Het leest gemakkelijk, het is een zeer goed boek, Ik ben zeker Mevrouw [de Voorzitter] dat u er vertrouwd mee bent. Het verschijnt in het Engels, in het  Russisch, in het Arabisch, in het Duits. Ik denk dat de eerste mensen die dit boek zouden moeten lezen onze broers en zusters in de Verenigde Staten zijn, omdat hun bedreiging juist in hun eigen huis is.


The devil is right at home. The devil, the devil himself, is right in the house.

"And the devil came here yesterday. Yesterday the devil came here. Right here." [crosses himself] "And it smells of sulfur still today.

Yesterday, ladies and gentlemen, from this rostrum, the president of the
United States, the gentleman to whom I refer as the devil, came here, talking as if he owned the world. Truly. As the owner of the world.

De duivel is  juist thuis. De duivel, de duivel zelf, is juist in het huis.

„En de duivel kwam hier gisteren. Gisteren kwam hier de duivel. Exact  hier  [slaat een kruisteken] en het ruikt hier nog vandaag naar zwavel.

Gisteren, dames en heren, vanop  dit spreekgestoelte, de president van de Verenigde Staten, de heer naar wie ik als duivel verwijs, kwam hier spreken alsof hij de wereld bezat. Echt, als de eigenaar van de wereld.


I think we could call a psychiatrist to analyze yesterday's statement made by the president of the United States. As the spokesman of imperialism, he came to share his nostrums, to try to preserve the current pattern of domination, exploitation and pillage of the peoples of the world.

An Alfred Hitchcock movie could use it as a scenario. I would even propose a title: "The Devil's Recipe."

Ik denk dat wij een psychiater konden roepen om de verklaring van gisteren te analyseren die  de president van de Verenigde Staten heeft afgelegd. Als woordvoerder van het imperialisme,  kwam hij zijn zaligmakende middelen delen, om te pogen te bewaren het huidige patroon van overheersing, uitbuiting en plundering van de wereldbevolking.

Een Alfred Hitchcock film zou het  als scenario kunnen gebruiken. Ik zou zelfs een titel voorstellen: Het „recept van de Duivel.„

As Chomsky says here, clearly and in depth, the American empire is doing all it can to consolidate its system of domination. And we cannot allow them to do that. We cannot allow world dictatorship to be consolidated.

The world parent's statement -- cynical, hypocritical, full of this imperial hypocrisy from the need they have to control everything.

 

Zoals Chomsky hier zegt, duidelijk en diepgaand, het Amerikaanse imperium doet alles om zijn systeem van overheersing te consolideren. En wij kunnen hen niet toestaan dat te doen. Wij kunnen werelddictatuur niet toelaten zich nog steviger te vestigen.

De verklaring van de ‘wereldouder’ -- cynisch, schijnheilig, vol van deze imperiale schijnheiligheid vanuit de behoefte alles te willen controleren.

They say they want to impose a democratic model. But that's their democratic model. It's the false democracy of elites, and, I would say, a very original democracy that's imposed by weapons and bombs and firing weapons.

What a strange democracy. Aristotle might not recognize it or others who are at the root of democracy.

What type of democracy do you impose with marines and bombs?

Zij zeggen dat zij een democratisch model willen opleggen. Maar dat is hún democratisch model. Het is de valse democratie van de elites, en, ik zou zeggen, een zeer originele democratie die door wapens en bommen en schietende wapens wordt opgelegd.

Een wel vreemde democratie. Aristoteles zou ze niet herkennen of anderen die aan de basis van de democratie staan.

Welk type van democratie leg je op met de marine en bommen?


The president of the United States, yesterday, said to us, right here, in this room, and I'm quoting, "Anywhere you look, you hear extremists telling you can escape from poverty and recover your dignity through violence, terror and martyrdom."

Wherever he looks, he sees extremists. And you, my brother -- he looks at your color, and he says, oh, there's an extremist. Evo Morales, the worthy president of
Bolivia, looks like an extremist to him.

De president van de Verenigde Staten, gisteren, zei ons, exact hier, in deze ruimte, en ik citeer, „Overal waar je kijkt, hoor je extremisten je vertellen dat je uit de armoede kan ontsnappen en je je waardigheid kan terugkrijgen door geweld, terreur en martelaarschap.

Waar hij ook kijkt, ziet hij extremisten. En jij, mijn broer -- hij kijkt naar je kleur, en hij zegt, oh, daar is een extremist. Evo Morales, de waardige president van Bolivië, lijkt hem een extremist.

 


The imperialists see extremists everywhere. It's not that we are extremists. It's that the world is waking up. It's waking up all over. And people are standing up.

I have the feeling, dear world dictator, that you are going to live the rest of your days as a nightmare because the rest of us are standing up, all those who are rising up against American imperialism, who are shouting for equality, for respect, for the sovereignty of nations.

De imperialisten zien overal extremisten. Het is niet dat wij extremisten zijn. Het is dat de wereld ontwaakt. Overal  ontwaakt de wereld. En mensen komen op.

Ik heb het gevoel, beste werelddictator, dat u de rest van uw dagen als een nachtmerrie gaat beleven omdat de rest ons allen opstaat, allen die in opstand komen tegen het Amerikaans imperialisme , die voor gelijkheid schreeuwen, voor respect, voor de soevereiniteit van naties.


Yes, you can call us extremists, but we are rising up against the empire, against the model of domination.

The president then -- and this he said himself, he said: "I have come to speak directly to the populations in the
Middle East, to tell them that my country wants peace."

Ja, u kan ons extremisten roepen, maar wij komen op tegen het imperium, tegen het model van overheersing.

De toenmalige voorzitter -- en hij zei dit zelf, hij zei: „Ik ben gekomen om rechtstreeks  de bevolking in het Midden-Oosten te spreken, om hen te vertellen dat mijn land vrede wil.„


That's true. If we walk in the streets of the Bronx, if we walk around New York, Washington, San Diego, in any city, San Antonio, San Francisco, and we ask individuals, the citizens of the United States, what does this country want? Does it want peace? They'll say yes.

But the government doesn't want peace. The government of the
United States doesn't want peace. It wants to exploit its system of exploitation, of pillage, of hegemony through war.

Dat is waar. Als wij in de straten van de Bronx lopen, als wij rondlopen in New York, Washington, San Diego, in om het even welke stad, San Antonio, San Francisco, en wij vragen individuen, de burgers van de Verenigde Staten, wat wil dit land? Wil het vrede? Zij zullen ja zeggen.

Maar de overheid wil geen vrede. De regering van de Verenigde Staten wil geen vrede. Het wil zijn systeem van uitbuiting benutten, van plundering, van hegemonie door oorlog.


It wants peace. But what's happening in Iraq? What happened in Lebanon? In Palestine? What's happening? What's happened over the last 100 years in Latin America and in the world? And now threatening Venezuela -- new threats against Venezuela, against Iran?

He spoke to the people of
Lebanon. Many of you, he said, have seen how your homes and communities were caught in the crossfire. How cynical can you get? What a capacity to lie shamefacedly. The bombs in Beirut with millimetric precision?

Het wil vrede. Maar wat gebeurt  in Irak? Wat gebeurde in Libanon? In Palestina? Wat gebeurt er? Wat is er gebeurd in de loop van de laatste 100 jaar in Latijns Amerika en in de wereld? En nu is menVenezuela aan het bedreigen -- nieuwe bedreigingen tegen Venezuela, tegen Iran?

Hij sprak tegen de inwoners van Libanon. Velen onder jullie, zei hij, hebben gezien hoe jullie huizen en leefgemeenschappen kwamen te liggen in het spervuur. Hoe cynisch kan je worden? Een welke capaciteit tot schaamteloos liegen. De bommen in Beiroet met millimetrische nauwkeurigheid?

This is crossfire? He's thinking of a western, when people would shoot from the hip and somebody would be caught in the crossfire.

This is imperialist, fascist, assassin, genocidal, the empire and
Israel firing on the people of Palestine and Lebanon. That is what happened. And now we hear, "We're suffering because we see homes destroyed.'

Dit  kruisvuur? Hij denkt aan een western, waar mensen van de heup vuren en iemand in het kruisvuur komt te liggen.

Dit is imperialistisch, fascistisch, moorddadig, genocide, het imperium en  Israël schietend op de inwoners van Palestina en Libanon. Dat is wat gebeurde. En nu horen wij, „Wij lijden want wij zien vernietigde huizen.


The president of the
United States came to talk to the peoples -- to the peoples of the world. He came to say -- I brought some documents with me, because this morning I was reading some statements, and I see that he talked to the people of Afghanistan, the people of Lebanon, the people of Iran. And he addressed all these peoples directly.

And you can wonder, just as the president of the
United States addresses those peoples of the world, what would those peoples of the world tell him if they were given the floor? What would they have to say?

De president van de Verenigde Staten kwam spreken tot de volkeren -- tot de volkeren van de wereld. Hij kwam zeggen -- Ik bracht sommige documenten mee, omdat ik vanochtend sommige verklaringen las, en ik zie dat hij sprak tegen de inwoners van Afghanistan sprak, de inwoners van Libanon, de inwoners van Iran. En hij richtte zich rechtstreeks tot al deze volkeren.

En je kan je afvragen, zoals de president van de Verenigde Staten zich richtend tot die volkeren van de wereld, wat zouden die volkeren van de wereld hem vertellen als zij het platform daarvoor kregen? Wat zouden ze hem vertellen?

And I think I have some inkling of what the peoples of the south, the oppressed people think. They would say, "Yankee imperialist, go home." I think that is what those people would say if they were given the microphone and if they could speak with one voice to the American imperialists.

And that is why, Madam President, my colleagues, my friends, last year we came here to this same hall as we have been doing for the past eight years, and we said something that has now been confirmed -- fully, fully confirmed.

En ik denk dat ik een flauw vermoeden heb van wat de volkeren van het zuiden, de onderdrukte mensen denken. Zij zouden zeggen, „Yankee imperialist go home.” Ik denk dat  die mensen dat zouden zeggen als hen de microfoon werd gegeven en als zij met één stem tot  de Amerikaanse imperialisten konden spreken.

En dat is waarom, Mevrouw de Voorzitter, mijn collega's, mijn vrienden, we vorig jaar naar hier kwamen hier in deze zelfde zaal zoals we gedaan hebben de afgelopen acht jaar, en wij iets zeiden dat nu is bevestigd -- volledig, volledig bevestigd.


I don't think anybody in this room could defend the system. Let's accept -- let's be honest. The U.N. system, born after the Second World War, collapsed. It's worthless.

Oh, yes, it's good to bring us together once a year, see each other, make statements and prepare all kinds of long documents, and listen to good speeches, like Abel's yesterday, or President Mullah's . Yes, it's good for that.

Ik denk niet dat om het even wie in deze ruimte het systeem zou kunnen verdedigen. Laten we toegeven, eerlijk Het V.N. systeem, geboren na de Tweede Wereldoorlog,is ingestort. Het is waardeloos.

Oh, ja, het is goed om ons samen te brengen één keer per jaar, mekaar te zien, verklaringen af te leggen en allerlei lange documenten voor te bereiden , en te luisteren naar goede toespraken, zoals die van Abel gisteren, of die van President Mullah. Ja, daarvoor is het goed.


And there are a lot of speeches, and we've heard lots from the president of Sri Lanka, for instance, and the president of Chile.

 

But we, the assembly, have been turned into a merely deliberative organ. We have no power, no power to make any impact on the terrible situation in the world. And that is why Venezuela once again proposes, here, today, 20 September, that we re-establish the United Nations.

En er zijn heel wat toespraken, and we hoorden er vele van de president van Sri Lanka bvb.,  en van de president van Chili.

Maar wij, de vergadering, zijn omgevormd tot een louter overwegend organisme. Wij hebben geen macht, geen macht om enig impact te hebben op de vreselijke situatie in de wereld. En dat is waarom Venezuela nogmaals voorstelt, hier, vandaag, 20 September, dat wij de Verenigde Naties hervestigen.


Last year, Madam, we made four modest proposals that we felt to be crucially important. We have to assume the responsibility our heads of state, our ambassadors, our representatives, and we have to discuss it.

The first is expansion, and Mullah talked about this yesterday right here. The Security Council, both as it has permanent and non-permanent categories, (inaudible) developing countries and LDCs must be given access as new permanent members. That's step one.

Vorig jaar, Mevrouw, deden we  vier bescheiden voorstellen die wij als cruciaal belangrijk aanvoelden. Wij moeten de verantwoordelijkheid van onze staatshoofden opnemen, onze ambassadeurs, onze vertegenwoordigers, en wij moeten dat bespreken.

De eerste is uitbreiding, en Mullah had het nog juist hierover gisteren. De Veiligheidsraad, zowel de permanente als niet-permanente categorieën, nieuwe ontwikkelingslanden en de LDC moeten toegang krijgen als nieuwe permanente leden. Dat is stap één.


Second, effective methods to address and resolve world conflicts, transparent decisions.

Point three, the immediate suppression -- and that is something everyone's calling for -- of the anti-democratic mechanism known as the veto, the veto on decisions of the Security Council.

Let me give you a recent example. The immoral veto of the
United States allowed the Israelis, with impunity, to destroy Lebanon. Right in front of all of us as we stood there watching, a resolution in the council was prevented.

Ten tweede, efficiënte methodes om wereldconflicten aan te pakken en op te lossen, doorzichtige besluiten.

Punt drie, de directe afschaffing -- en dat is iets wat iedereen vraagt -- van het antidemocratische mechanisme dat als het veto  bekend staat, het veto op besluiten van de Veiligheidsraad.

Laat me u een recent voorbeeld geven. Het immorele veto van de Verenigde Staten liet Israël toe, straffeloos, Libanon te vernietigen. Recht voor ons allen wij stonden er allen op te kijken werd  een resolutie in de raad verhinderd.


Fourthly, we have to strengthen, as we've always said, the role and the powers of the secretary general of the United Nations.

Yesterday, the secretary general practically gave us his speech of farewell. And he recognized that over the last 10 years, things have just gotten more complicated; hunger, poverty, violence, human rights violations have just worsened. That is the tremendous consequence of the collapse of the United Nations system and American hegemonistic pretensions.

Ten vierde, wij moeten versterken, zoals wij altijd hebben gezegd, de rol en de bevoegdheden van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties.

Gisteren, gaf de secretaris-generaal  ons praktisch zijn afscheidstoespraak. En hij erkende dat in de loop van de laatste 10 jaar, de dingen ingewikkelder zijn geworden; honger, armoede, geweld, schendingen van de mensenrechten zijn verergerd. Dat is het enorme gevolg van de instorting van het systeem van de Verenigde Naties en de Amerikaanse hegemonistische aanspraken.


Madam, Venezuela a few years ago decided to wage this battle within the United Nations by recognizing the United Nations, as members of it that we are, and lending it our voice, our thinking.

Our voice is an independent voice to represent the dignity and the search for peace and the reformulation of the international system; to denounce persecution and aggression of hegemonistic forces on the planet.

This is how
Venezuela has presented itself. Bolivar's home has sought a nonpermanent seat on the Security Council.
Mevrouw, Venezuela besliste enkele jaren geleden om deze strijd te voeren binnen de V.N. door de V.N. te herkennen, als leden van dat wat wij zijn, en  onze stem te geven , ons denken.

Onze stem is een onafhankelijke stem die de waardigheid en het zoeken naar vrede en de herformulering van het internationale systeem vertegenwoordigt; om vervolging en agressie van hegemonistische krachten op de planeet aan de kaak te stellen.

Zo heeft Venezuela zich voorgesteld. Het huis van Bolívar heeft een niet-permanente zetel in de Veiligheidsraad gezocht.

 

Let's see. Well, there's been an open attack by the U.S. government, an immoral attack, to try and prevent Venezuela from being freely elected to a post in the Security Council.

The imperium is afraid of truth, is afraid of independent voices. It calls us extremists, but they are the extremists.

And I would like to thank all the countries that have kindly announced their support for
Venezuela, even though the ballot is a secret one and there's no need to announce things.

Even kijken. Wel, er is een open aanval geweest door de overheid van de V.S., een immorele aanval, om te proberen Venezuela te verhinderen vrij te worden verkozen  aan een post in de Veiligheidsraad.

Het imperium is bang voor de waarheid, is bang voor onafhankelijke stemmen. Het noemt  ons extremisten, maar zij zijn de extremisten.

En ik zou alle landen willen danken die vriendelijk hun steun voor Venezuela hebben aangekondigd, ook al is  de stemming geheim en er geen behoefte is om dingen aan te kondigen.


But since the imperium has attacked, openly, they strengthened the convictions of many countries. And their support strengthens us.

 Mercosur, as a bloc, has expressed its support, our brothers in Mercosur. Venezuela, with Brazil, Argentina, Paraguay, Uruguay, is a full member of Mercosur.

And many other Latin American countries, CARICOM,
Bolivia have expressed their support for Venezuela. The Arab League, the full Arab League has voiced its support. And I am immensely grateful to the Arab world, to our Arab brothers, our Caribbean brothers, the African Union. Almost all of Africa has expressed its support for Venezuela and countries such as Russia or China and many others.

Maar aangezien het imperium heeft aangevallen, openlijk,  versterkten ze de overtuiging van vele landen. En hun steun versterkt ons.

MERCOSUR, heeft als een blok zijn steun uitgedrukt, onze broers in MERCOSUR. Venezuela, met Brazilië, Argentinië, Paraguay, Uruguay, is een volwaardig lid van MERCOSUR.

En veel andere Latijns-Amerikaanse landen, CARICOM, Bolivië hebben hun steun aan Venezuela te kennen gegeven. De Arabische Liga, de volledige Arabische Liga heeft zijn steun geuit. En ik ben enorm dankbaar t.o.v. de Arabische wereld, onze Arabische broers, onze Caraïbische broers, de Afrikaanse Unie. Haast heel Afrika hebben hun steun aan Venezuela gegeven en landen zoals Rusland of  China en vele andere.


I thank you all warmly on behalf of Venezuela, on behalf of our people, and on behalf of the truth, because Venezuela, with a seat on the Security Council, will be expressing not only Venezuela's thoughts, but it will also be the voice of all the peoples of the world, and we will defend dignity and truth.

Over and above all of this, Madam President, I think there are reasons to be optimistic. A poet would have said "helplessly optimistic," because over and above the wars and the bombs and the aggressive and the preventive war and the destruction of entire peoples, one can see that a new era is dawning.

Ik dank u hartelijk namens Venezuela, namens ons volk,  namens de waarheid, omdat Venezuela, met een zetel in de Veiligheidsraad, niet alleen de gedachten van Venezuela zal uitdrukken, maar het zal ook de stem van alle volkeren van de wereld zijn, en wij zullen waardigheid en waarheid verdedigen.

Bovenop dit alles, Mevrouw de Voorzitter, denk ik dat er redenen zijn om optimistisch te zijn. Een dichter zou hebben gezegd „hulpeloos optimistisch " want  over oorlogen en bommen heen  en agressieve en preventieve oorlogen en de vernietiging van gehele volkeren, kan men zien dat een nieuw tijdperk opkomt.

 As Sylvia Rodriguez says, the era is giving birth to a heart. There are alternative ways of thinking. There are young people who think differently. And this has already been seen within the space of a mere decade. It was shown that the end of history was a totally false assumption, and the same was shown about Pax Americana and the establishment of the capitalist neo-liberal world. It has been shown, this system, to generate mere poverty. Who believes in it now?

Zoals Sylvia Rodriguez zegt, dit tijdperk laat een hart geboren worden. Er zijn alternatieve manieren tot denken. Er zijn jonge mensen die anders denken. En dit kan je al zien binnen de ruimte van een enkel decennium. Men toonde dat het einde van geschiedenis een totaal valse veronderstelling was, en hetzelfde gold de  Pax Americana en de vestiging  van de kapitalistische neo-liberale wereld. Het is aangetoond dat dit systeem louter armoede produceert. Wie gelooft nu daarin?

 

What we now have to do is define the future of the world. Dawn is breaking out all over. You can see it in Africa and Europe and Latin America and Oceanea. I want to emphasize that optimistic vision.

We have to strengthen ourselves, our will to do battle, our awareness. We have to build a new and better world.

Venezuela joins that struggle, and that's why we are threatened. The U.S. has already planned, financed and set in motion a coup in Venezuela, and it continues to support coup attempts in Venezuela and elsewhere.

Wat wij nu moeten doen is de toekomst van de wereld bepalen. De dageraad breekt overal aan. Je kan het zien  in Afrika en Europa en Latijns Amerika en Oceanië. Ik wil die optimistische visie benadrukken.

Wij moeten ons versterken, onze wilskracht de slag te slaan, ons aanvoelen. Wij moeten een nieuwe en betere wereld bouwen.

Venezuela sluit zich aan bij die strijd, en dat is waarom wij worden bedreigd. De V.S. heeft  reeds  een staatsgreep in Venezuela gepland, gefinancierd en in beweging gebracht, en het blijft staatsgreeppogingen in Venezuela steunen en elders.

 

President Michelle Bachelet reminded us just a moment ago of the horrendous assassination of the former foreign minister, Orlando Letelier.

And I would just add one thing: Those who perpetrated this crime are free. And that other event where an American citizen also died were American themselves. They were CIA killers, terrorists.

And we must recall in this room that in just a few days there will be another anniversary. Thirty years will have passed from this other horrendous terrorist attack on the Cuban plane, where 73 innocents died, a Cubana de Aviacion airliner.

President Michelle Bachelet herinnerde ons enkele ogenblikken terug de vreselijke moord op de gewezen minister van buitenlandse zaken Orlando Letelier.

En ik wil daar een ding aan toevoegen: Zij die deze misdaad begingen lopen vrij rond. En die andere gebeurtenis waarin ook een Amerikaanse burger stierf waren Amerikanen zelf. Het waren CIA doders, terroristen.

En we moeten eraan herinneren in deze ruimte dat over een paar dagen er een andere verjaardag is. Het zal dertig jaar geleden zijn die verschrikkelijke terroristische aanval op een Cubaans vliegtuig waar 73 onschuldigen stierven, een Cubaans vliegtuig.


And where is the biggest terrorist of this continent who took the responsibility for blowing up the plane? He spent a few years in jail in Venezuela. Thanks to CIA and then government officials, he was allowed to escape, and he lives here in this country, protected by the government.

And he was convicted. He has confessed to his crime. But the
U.S. government has double standards. It protects terrorism when it wants to.

And this is to say that
Venezuela is fully committed to combating terrorism and violence. And we are one of the people who are fighting for peace.

En waar is de grootste terrorist van dit continent die de verantwoordelijkheid draagt dit vliegtuig op te blazen ? Hij bracht een paar jaar in de gevangenis in Venezuela door. Dank zij  de CIA en overheidsambtenaren, mocht hij ontsnappen, en hij leeft hier in dit land, beschermd door de overheid.

En hij werd veroordeeld. Hij heeft zijn misdaad bekend. Maar de VS-overheid heeft een  dubbele standaard. Het beschermt terrorisme wanneer het dat wil.

En dit om te  zeggen dat Venezuela volledig geëngageerd is het terrorisme en geweld te bestrijden. En we behoren tot de volkeren die vechten voor vrede.

 
Luis Posada Carriles is the name of that terrorist who is protected here. And other tremendously corrupt people who escaped from Venezuela are also living here under protection: a group that bombed various embassies, that assassinated people during the coup. They kidnapped me and they were going to kill me, but I think God reached down and our people came out into the streets and the army was too, and so I'm here today.

Luis Posada Carriles is de naam van de terrorist die hier wordt beschermd. En andere enorm corrupte mensen die Venezuela onvluchtten leven hier ook onder bescherming: een groep die bommen legde bij verscheidene ambassades, die mensen vermoordden tijdens de coup. Ze kidnapten mij en planden me te doden, maar ik denk dat God ingreep en ons volk kwam op straat en ook het leger en daardoor ben ik hier vandaag.

But these people who led that coup are here today in this country protected by the American government. And I accuse the American government of protecting terrorists and of having a completely cynical discourse.

We mentioned
Cuba. Yes, we were just there a few days ago. We just came from there happily.

And there you see another era born. The
Summit of the 15, the Summit of the Nonaligned, adopted a historic resolution. This is the outcome document. Don't worry, I'm not going to read it.

Maar deze mensen die de staatsgreep leidden zijn hier vandaag in dit land beschermd door de Amerikaanse overheid. En ik beschuldig de Amerikaanse overheid van het beschermen van terroristen en van het houden van een volstrekt cynische discours.

Wij vermeldden Cuba. Ja, wij waren daar een paar dagen geleden. Wij kwamen gelujjig juist daar vandaan.

En daar ziet u een andere tijdperk ontwaken. De top van de 15, de top van niet gebondenen, keurde een historische resolutie goed. Dit resulteerde in dit document. Wees niet ongerust, ik ga niet voorlezen.

 

But you have a whole set of resolutions here that were adopted after open debate in a transparent matter -- more than 50 heads of state. Havana was the capital of the south for a few weeks, and we have now launched, once again, the group of the nonaligned with new momentum.

And if there is anything I could ask all of you here, my companions, my brothers and sisters, it is to please lend your good will to lend momentum to the Nonaligned Movement for the birth of the new era, to prevent hegemony and prevent further advances of imperialism.

And as you know, Fidel Castro is the president of the nonaligned for the next three years, and we can trust him to lead the charge very efficiently.


Maar je hebt hier een heel stel resoluties die werden aangenomen na een open debat  een doorzichtige zaak- meer dan 50 staatshoofden. Havana was de hoofdstad van het Zuiden voor een paar weken, en we zijn  nu gestart, nogmaals, de groep van niet gebondenen met een nieuwe stuwkracht.

En als er iets is dat ik jullie allen hier zou kunnen vragen, mijn metgezellen, broers en zusters, is het jullie goodwill te geven, stuwkracht aan de beweging van de niet gebondenen om een nieuw tijdperk te laten ontstaan, alleenheerschappij te verhinderen en het verder voortschrijden van het imperialisme te verhinderen.

Zoals jullie weten is Fidel Castro de president van de niet gebondenen voor de volgende 3 jaar, en we kunnen hem vertrouwen deze opdracht efficiënt te leiden.

Unfortunately they thought, "Oh, Fidel was going to die." But they're going to be disappointed because he didn't. And he's not only alive, he's back in his green fatigues, and he's now presiding the nonaligned.

So, my dear colleagues, Madam President, a new, strong movement has been born, a movement of the south.
We are men and women of the south.

Jammer genoeg dachten zij, „Oh, Fidel ging sterven.„Maar zij gaan worden teleurgesteld want dat deed ie niet. Hij is niet alleen in leven, hij is terug in zijn groene outfit, en hij is nu voorzitter van de  niet gebondenen.
Zo dierbare collegae, Mevrouw de voorzitter, een nieuw sterke beweging zag het licht een beweging van het Zuiden. Wij zijn mannen en vrouwen van het Zuiden.

With this document, with these ideas, with these criticisms, I'm now closing my file. I'm taking the book with me. And, don't forget, I'm recommending it very warmly and very humbly to all of you.

We want ideas to save our planet, to save the planet from the imperialist threat. And hopefully in this very century, in not too long a time, we will see this, we will see this new era, and for our children and our grandchildren a world of peace based on the fundamental principles of the United Nations, but a renewed United Nations.
Met dit document, met deze ideeën, met deze kritieken, sluit ik nu mijn dossier. Ik neem het boek met me mee. En, vergeet niet, ik raad het ten sterkste aan en nederig aan jullie allen.

Wij willen ideeën om onze planeet te bewaren, om de planeet van de imperialistische bedreiging te bewaren. En hopelijk in deze eigenste eeuw, binnen een niet te lange tijd, zullen wij dit zien, zullen wij dit nieuwe tijdperk zien, en voor onze kinderen en onze kleinkinderen een wereld van vrede gebouwd  op de fundamentele principes van de Verenigde Naties, maar een vernieuwde Verenigde Naties.


And maybe we have to change location. Maybe we have to put the United Nations somewhere else; maybe a city of the south. We've proposed Venezuela.

You know that my personal doctor had to stay in the plane. The chief of security had to be left in a locked plane. Neither of these gentlemen was allowed to arrive and attend the U.N. meeting. This is another abuse and another abuse of power on the part of the Devil. It smells of sulfur here, but God is with us and I embrace you all.

May God bless us all. Good day to you.

 En misschien moeten wij de plaats veranderen. Misschien moeten wij de Verenigde Naties ergens anders zetten; misschien een stad van het zuiden. Wij hebben Venezuela voorgesteld.

U weet dat mijn persoonlijke arts in het vliegtuig moest blijven. De leider van de veiligheid moest worden gelaten in een gesloten vliegtuig. Geen van beide heren mocht hier aankomen en de VN vergadering bijwonen. Dit is een ander misbruik en een ander misbruik van macht vanwege de Duivel. Het ruikt hier naar zwavel, maar God is met ons en ik omhels u allen.

 

Moge God ons allen zegenen. Een mooie dag voor jullie.

 

 Update: En dit was het verslag in Amerikaanse media.... In volgend verslag geen woord over  wat Chavez vertelde rond Chomsky alleen dat hij de president de duivel  noemt....

 

 

 

 

 

01:31 Gepost door doeterniettoe in Politiek | Permalink | Commentaren (4) | Tags: chavez, vn, venezuela, redevoering |  Facebook |

Commentaren

My homepage Nice site!
[url=http://zwborpac.com/kocy/vltm.html]My homepage[/url] | [url=http://jaxjcxqq.com/vneh/gutt.html]Cool site[/url]

Gepost door: Tracy | 28-09-06

My homepage Thank you!
http://zwborpac.com/kocy/vltm.html | http://cdpuvxkd.com/ulig/olnk.html

Gepost door: Barbara | 28-09-06

De commentaren zijn gesloten.