23-07-06

Chomsky over de recente invasie in Libanon…

Chomsky over de recente invasie in Libanon…

 

2 interviews van Chomsky worden hier gewoon doorgegeven maar ze zijn brandend actueel en tonen goed de genuanceerdheid van het conflict.Israel- Palestina.

 Israël verdoezelt de laatste tientallen jaren bepaalde feiten die Chomsky hier nogmaals in de herinnering roept.

 

Een ouder gesprek rond Israel (met transciptie)

http://www.informationclearinghouse.info/article14120.htm

 

een interview met  Democracy Now met Amy Goodman van vorige week (14/6/06):

The Murder Of A Nation.  Lebanon - Israel Facts the Media Isn't Telling You.

 http://www.democracynow.org/article.pl?sid=06/07/14/146258

 

 

Hier de Nederlandse vertaling van deze video:

 

What's happening in Gaza, to start with that -- well, basically the current stage of what's going on -- there's a lot more -- begins with the Hamas election, back the end of January. Israel and the United States at once announced that they were going to punish the people of Palestine for voting the wrong way in a free election. And the punishment has been severe

 

Wat in Gaza gebeurt, om daarmee  te beginnen -- fundamenteel binnen  het huidige stadium van wat gebeurt -- er is nog veel meer  -- ‘t begint met de verkiezing Hamas, eind Januari. Israël en de Verenigde Staten kondigden meteen aan dat zij de Palestijnen gingen straffen voor het foute stemmen in een vrije verkiezing. En de straf is streng geweest,

 

 

the latest phase, began on June 24. It was when Israel abducted two Gaza civilians, a doctor and his brother. We don't know their names. You don’t know the names of victims. They were taken to Israel, presumably, and nobody knows their fate.

The next day, something happened, which we do know about, a lot. Militants in Gaza, probably Islamic Jihad, abducted an Israeli soldier across the border. That’s Corporal Gilad Shalit. And that's well known; first abduction is not. Then followed the escalation of Israeli attacks on Gaza, which I don’t have to repeat. It’s reported on adequately.

 

De recentste fase begon op 24 Juni. Dat was toen Israël twee burgers van Gaza ontvoerde, een arts en zijn broer. Wij kennen hun namen niet. Je kent niet de namen van slachtoffers. Zij werden naar Israël gebracht, vermoedelijk, en niemand kent hun lot.

De volgende dag, gebeurde iets, waarover  wij veel weten. Militanten in Gaza, waarschijnlijk Islamitische Jihad, ontvoerden een Israëlische militair over de grens nl. korporaal Gilad Shalit. En dat is goed geweten; over de eerste ontvoering is weinig bekend. Dan volgde de escalatie van Israëlische aanvallen op Gaza, wat ik niet hoef te  herhalen. Daarover is ruim gerapporteerd.

 

 

 

The next stage was Hezbollah's abduction of two Israeli soldiers, they say on the border. Their official reason for this is that they are aiming for prisoner release. There are a few, nobody knows how many. Officially, there are three Lebanese prisoners in Israel. There's allegedly a couple hundred people missing. Who knows where they are?

 

Het volgende stadium was de ontvoering door Hezbollah van twee Israëlische militairen, zij zeggen aan de grens. Hun officiële reden voor dit is dat zij streven naar bevrijding van gevangenen. Er zijn er een aantal, niemand weet hoeveel. Officieel,  zijn er drie Libanese gevangenen in Israël. Naar verluidt ontbreken er een paar honderd mensen. Wie weet waar zij zijn?

 

But the real reason, I think it's generally agreed by analysts, is that -- I’ll read from the Financial Times, which happens to be right in front of me. “The timing and scale of its attack suggest it was partly intended to reduce the pressure on Palestinians by forcing Israel to fight on two fronts simultaneously.” David Hearst, who knows this area well, describes it, I think this morning, as a display of solidarity with suffering people, the clinching impulse.

Maar de echte reden, ik meen door analisten algemeen aanvaard, is dat – ik citeer de Financial Times, die hier voor mij ligt “ Het tijdstip en de schaal van de aanval doen veronderstellen dat het gedeeltelijk bedoeld was om de druk op de Palestijnen te verminderen door Israël te dwingen om op twee fronten gelijktijdig te vechten.” David Hearst, die dit gebied goed kent, beschrijft dit, ik denk vanochtend, als een teken van solidariteit met de lijdende bevolking, de  vastklikkende impuls,eerste stoot.

 

It's a very -- mind you -- very irresponsible act. It subjects Lebanese to possible -- certainly to plenty of terror and possible extreme disaster.Hundreds of rockets have been fired, and naturally that has to be stopped. But he didn't mention, or maybe at least in this comment, that the rockets were fired after the heavy Israeli attacks against Lebanon, which killed -- well, latest reports, maybe 60 or so people and destroyed a lot of infrastructure.

Dat is, let wel, een erg onverantwoordelijke daad. Het maakt de Libanezen terug onderwerp van terreur en groot onheil.  Honderden raketten zijn afgevuurd en dat moet natuurlijk ophouden. Maar hij vertelt niet in dit artikel dat die afgevuurd zijn na hevige Israëlische aanvallen tegen Libanon, die volgens de laatste verslagen zowat 6O mensen en veel infrastructuur vernietigde.

 

As always, things have precedence, and you have to decide which was the inciting event. In my view, the inciting event in the present case, events, are those that I mentioned -- the constant intense repression; plenty of abductions; plenty of atrocities in Gaza; the steady takeover of the West Bank, which, in effect, if it continues, is just the murder of a nation, the end of Palestine; the abduction on June 24 of the two Gaza civilians; and then the reaction to the abduction of Corporal Shalit. And there's a difference, incidentally, between abduction of civilians and abduction of soldiers. Even international humanitarian law makes that distinction.

Zoals steeds hebben feiten hun voorgaande en je moet beslissen welke gebeurtenis  de lont aan het kruidvat stak. Volgens mij zijn dat de gebeurtenissen die ik vernoemde: de constante felle repressie: veel ontvoeringen, massa’s wreedheden in Gaza; de vast overname van de West Bank, die als ze doorgezet wordt, is gewoon de moord op een land, het einde van Palestina; de ontvoering op 24 juni van twee burgers uit Gaza; de reactie op de ontvoering van korporaal Shalit. En er is een verschil, toevallig, tussen het ontvoeren van burgers en het ontvoeren van soldaten. Zelfs internationaal  humanitair recht maakt dat onderscheid.

If there's a conflict going on, aside physical war, not in a military conflict going on, abduction -- if soldiers are captured, they are to be treated humanely. But it is not a crime at the level of capture of civilians and bringing them across the border into your own country. That's a serious crime. And that's the one that's not reported.

Als er een conflict is, naast een daadwerkelijke oorlog , niet in een lopend militair conflict, ontvoering- als soldaten worden gevangen genomen, dan moeten ze menselijk behandeld worden. Maar dat is geen misdaad in dezelfde mate als het gevangen nemen van burgers en ze over de grens in je eigen land brengen. Dat is een ernstige misdaad. En die werd niet geraporteerd.

 

And, in fact, remember that -- I mean, I don’t have to tell you that there are constant attacks going on in Gaza, which is basically a prison, huge prison, under constant attack all the time: economic strangulation, military attack, assassinations, and so on.

En herinner je – ik denk dat ik je niet hoef te vertellen dat er constante  aanvallen zijn op Gaza, dat uiteindelijk een grote gevangenis is, onder constante aanval, economische wurging, militaire aanvallen, moordpartijen, enz

 

In comparison with that, abduction of a soldier, whatever one thinks about it, doesn't rank high in the scale of atrocities

Vergeleken daarmee staat de ontvoering van een soldaat, wat je er ook over mag denken, niet hoog op de schaal van de wreedheden.

 

The United States regards Israel as virtually a militarized offshoot, and it protects it from criticism or actions and supports passively and, in fact, overtly supports its expansion, its attacks on Palestinians, its progressive takeover of what remains of Palestinian territory, and its acts to, well, actually realize a comment that Moshe Dayan made back in the early ’70s when he was responsible for the Occupied Territories. He said to his cabinet colleagues that we should tell the Palestinians that we have no solution for you, that you will live like dogs, and whoever will leave will leave, and we'll see where that leads. And I presume the U.S. will continue to advance that policy in one or another fashion.

De Verenigde Staten beschouwen Israël als gemilitariseerde voorpost, en zij beschermen haar tegen kritiek of acties en steunen hen passief en, in feite, ook openlijk zijn uitbreiding, zijn aanvallen op Palestijnen, zijn progressieve overname van wat overblijft van Palestijns grondgebied, en zij verwezenlijken eigenlijk een uitspraak die Moshe Dayan begin  jaren '70 maakte toen hij voor de Bezette Gebieden verantwoordelijk was. Hij zei aan zijn kabinetscollega's dat wij de Palestijnen zouden moeten vertellen dat wij geen oplossing voor jullie hebben, dat jullie als honden zullen leven, en wie zal weggaan zal weggaan, and we zullen zien waartoe dat leidt. En ik verondersteldat de VS die politiek verder zal naar voorschuiven op een of andere wijze.

 

Olmert announced his annexation program, what’s euphemistically called “convergence” and described here often as a “withdrawal,” but in fact it’s a formalization of the program of annexing the valuable lands, most of the resources, including water, of the West Bank and cantonizing the rest and imprisoning it, since he also announced that Israel would take over the Jordan Valley.

 Olmert kondigde zijn annexatie programma aan, wat eufemistisch „convergentie“ wordt genoemd en vaak wordt beschreven als „terugtrekking” maar in feite is het een formalisering van het programma om het waardevolle land te annexeren, de meeste hulpbronnen, met inbegrip van water, van Cisjordanië en het opdeling in cantons van de rest en aldus gevangen zetten, aangezien hij aankondigde dat Israël de Jordaanvallei  zou overnemen.

 

 

 

23:55 Gepost door doeterniettoe in Politiek | Permalink | Commentaren (0) | Tags: libanon, israel, chomsky |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.