20-05-06

The Chair....

Het vorige logje stond er nog maar pas daar wijst Sargasso  (  http://www.sargasso.nl/ ) op een krasse video waarin Bush geconfronteerd wordt met zijn lage populariteitscijfers. En wat blijkt hij wil kost wat kost op zijn stoel blijven zitten ook al wordt het hem heet onder de voeten.

Hier de video:

 

 

 

Hier de Engelse transcriptie:

  

NBC's Gregory: "In the most recent survey, your disapproval rating is now one point lower than Richard Nixon's before he resigned the presidency. You're laughing, but ...

Bush: "I'm not laughing, I just ..."

Gregory: "Why do you think that is?"

Bush: "Because we're at war, and war unsettles people. We got -- listen, we've got a great economy. We've added 5.2 million jobs in the last two-and-a-half years. But ... people are unsettled. They don't look at the economy and say life is good. They know we're at war and I'm not surprised that people are unsettled because of war: the enemy’s got a powerful tool that is to get on your TV-screen by killing innocent people and my job is to continue reminding the people it’s worth it, we’re not going to retreat hastily and we’re not going to pull out before the job is done and we’ve got to plan for victory.

Gregory: "But they're just not unsettled, sir. They disapprove of the job you're doing."

Bush: "That's unsettled.

Yes I see it, as the war is difficult and I understand that, I understand that people wonder whether we can win a war or not, but there is a big difference between euh some of us  who believe we are doing the right thing and moving forwards and a group of people who want to pull out before the job is done.

Gregory: "Do you think it's possible that like Nixon and Watergate, that the American people have rendered a final judgment of disapproval on you and your war in Iraq?"

Bush: "Of course not. I have got two-and-a-half years left to be president of the United States, and I intend to get a lot done, including immigration reform. Yesterday I signed the extension of tax relief. We're making good progress on cutting this deficit in half. I’ve got a lot to do and I’m going to continue to work with the congress to get the things done on behalf of the American people. We’ve got a positive agenda that is making a difference in people’s lives.  I'm also not going to retreat in the face of adverse polls. I'm going to do what I think is right and complete the mission in Iraq, and I believe a free Iraq is going to make the world a better place" (NBC, 5/18).

  

 

Hier de vertaling:

   

NBC- Gregory: "In het meest recente overzicht is uw ‘afkeuringsclassificatie’ nu één punt lager dan Richard Nixon voor hij als president aftrad. U lacht, maar...

 

Bush: "Ik lach niet, alleen ik..."

 

Gregory: "Waarom denkt u dat het zo is?"

 

Bush: "Omdat wij in oorlog zijn, en oorlog brengt mensen van hun stuk.  Wij kregen – luister- wij hebben een grootse economie. Wij hebben 5,2 miljoen banen in de laatste twee-en-half jaren toegevoegd. Maar... de mensen zijn onzeker. Zij bekijken niet de economie en zeggen ‘het leven is goed’. Zij weten dat wij in oorlog zijn en ik ben niet verrast ben dat de mensen wegens de oorlog onzeker zijn: : de vijand heeft een machtig wapen nl hij kan je tv-scherm binnendringen door onschuldige mensen te doden en mijn taak is het de mensen eraan te herinneren dat het de moeite waard is, we gaan ons niet inderhaast terugtrekken, we gaan ons niet terugtrekken vooraleer de job geklaard is, we plannen de overwinning.

 

Gregory: "Maar zij zijn niet enkel  onzeker, mijnheer. Zij keuren het werk dat u doet af."

 

Bush: "Dat wijst op onzekerheid. Bekijk het zo, vermits de oorlog moeilijk is en ik begrijp dat, ik begrijp dat de mensen zich afvragen of we de oorlog al dan niet kunnen winnen, maar er is een groot onderscheid tussen sommigen onder ons die geloven dat we het juiste doen en vooruitgaan en een groep mensen die zich willen terugtrekken  vooraleer de job geklaard is.

 

Gregory: "Denkt u  dat het mogelijk is dat zoals bij Nixon en Watergate, dat de Amerikaanse bevolking  een definitieve uitspraak van afkeuring rond  u en uw oorlog in Irak hebben gegeven?"

 

Bush: "Natuurlijk niet. Ik heb twee-en-een half jaar over om president van de Verenigde Staten te zijn, en ik ben van plan nog veel te doen, met inbegrip van  een immigratiehervorming. Gisteren ondertekende ik de uitbreiding van belastingsvrijstelling. Wij boeken goede vooruitgang bij het halveren  van dit tekort .Ik heb nog veel te doen en ik ga mijn werk met het congres verderzetten  voor het Amerikaanse volk. We hebben een positieve agenda die een verschil zal maken in het leven van de mensen. Ik ga me ook niet omwille van ongunstige opiniepeilingen terugtrekken. Ik ga dat doen waarvan ik denk dat het juist is en de opdracht in Irak voltooien, en ik geloof dat een vrij Irak  de wereld  tot een betere plaats zal maken (NBC-, 5/18).

 

 

      

 Bush zegt dus dat de mensen van hun stuk zijn . Het volk vergist zich. Hij zelf  doet alsof zijn neus bloedt. Zijn eerste reactie is verbijsterend. “ Wij kregen – luister- wij hebben een grootse economie. Wij hebben 5,2 miljoen banen in de laatste twee-en-half jaren toegevoegd. Maar... de mensen zijn onzeker. Zij bekijken niet de economie en zeggen ‘het leven is goed” 

Of het opportuun was een oorlog te beginnen wordt weggeveegd met goede economische cijfers. Alsof de Amerikaanse bevolking geen geweten heeft, alsof alleen de economie telt en ethiek niet… Ik meen dat Bush zo denkt:. ethiek dient om de gevoerde politiek te ondersteunen en niet omgekeerd. De ethiek wordt gewoon aangepast.

 Heeft Bush veel te vrezen? Impeachment lijkt nog ver weg, Bush gooit tenslotte visjes naar Jan publiek: taxcuts en een strengere immigratiewet. De illegalen in de VS hebben  geen stemrecht en kunnen zijn partij dus toch niet electoraal afstraffen, what the heck…..

Philip Roth schreef n.a.v. het Watergate schandaal een persiflage waarin Nixon de macht greep 'in naam van het Amerikaanse volk' en een staatsgreep pleegt. Veel van Roth's tekst vind je hier als een blauwdruk terug.... Het is overduidelijk dat hier iemand spreekt die niet handelt volgens de feiten maar iemand die zijn plan wil uitvoeren, wat het ook kost.

 

“In een democratie wordt ook vaak dictatoriaal geregeerd. Eens verkozen kan de president dictatoriaal regeren voor 4 jaar en het volk moet maar gehoorzamen “

(uit ‘grenzeloze gehoorzaamheid ‘)

 

 

 

20:30 Gepost door doeterniettoe | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bush, dictatuur, manipulatie |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.